Аудит та аналіз фінансових результатів діяльності виробничого підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розглянуто сутність і зміст в теоретичному обґрунтуванні та розробці пропозицій щодо проведення аудиту фінансових результатів виробничих підприємств для формування ефективної системи бухгалтерського обліку та отримання на її основі інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень. Доведено, що величина фінансового результату є базисом, який забезпечує не тільки життєздатність підприємства, а й відображає рівень результативності, прибутковості господарської діяльності, можливості кількісного зростання основних економічних показників та характеризує потенціал стійкого розвитку підприємства. Запропоновано методи вдосконалення аудиту та аналізу виробничих підприємств. The essence and content of the theoretical justification and development of proposals for conducting an audit of the financial results of manufacturing enterprises for the formation of an effective accounting system and obtaining, on its basis, the information necessary for making managerial decisions are considered. It has been proven that the value of the financial result is a basis that ensures not only the viability of the enterprise, but also reflects the level of effectiveness, profitability of economic activity, the possibility of quantitative growth of the main economic indicators and characterizes the potential of sustainable development of the enterprise. Methods of improving the audit and analysis of production enterprises are proposed.
Опис
Ключові слова
аудит на аналіз фінансових результатів, економічні показники, прибуток (збиток), Звіт про фінансові результати, audit for the analysis of financial results, economic indicators, profit (loss), Report on financial results
Бібліографічний опис
Орлов О. Д. Аудит та аналіз фінансових результатів діяльності виробничого підприємства : кваліфікаційна робота / О. Д. Орлов; наук. кер. О. В. Панасюк ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 78 с.