Специфіка процесу податкового консультування: методична, інформаційна та економічна складові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – осмислення проблематики та узагальнення теоретико- методичних засад функціонування інституту податкового консультування, зокрема щодо його організаційно-правового регулювання та законодавчого закріплення орієнтирів для розвитку вітчизняного ринку консультаційних послуг у сфері оподаткування. Предметом дослідження є методична, інформаційна та економічна складова податкового консультування Об’єктом дослідження є податкове консультування. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення механізму та впровадження сучасних технологій податкового консультування в Україні. Одержані результати можуть бути використані у ретроспективному дослідженні загальної картини економічної сутності для української правової доктрини, а також як фактологічна база під час підготовки чи написанні узагальнюючих робіт та лекційних занять. The purpose of the work is understanding the issues and summarizing the theoretical and methodological foundations of the functioning of the tax consulting institute, in particular with regard to its organizational and legal regulation and legislative establishment of guidelines for the development of the domestic market of consulting services in the field of taxation; mastering research methods. The subject of research are methodical, informational and economic component. The object of research is tax counseling According to the results of the research, ways of improving the mechanism and introduction of modern tax consulting technologies in Ukraine. The obtained results can be used in a retrospective study of the general picture of the economic essence for the Ukrainian legal doctrine, as well as as a factual base during the preparation or writing of general papers and lectures.
Опис
Ключові слова
податкове консультування, діяльність підприємства, податковий консультант, фахівець з податкового консультування, консультаційні послуги, міжнародний досвід, excise tax, excise tax administration, excise warehouse, automated excise goods circulation control system, licensing, excise goods, Track and Trace System
Бібліографічний опис
Фраєвич В. О. Специфіка процесу податкового консультування: методична, інформаційна та економічна складові : кваліфікаційна робота / В. О. Фраєвич ; наук. кер. С. І. Лєкарь ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 83 с.