Кіберзлочинність: проблеми дослідження та методи правового реагування

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Видавництво «Юридика»
Анотація
Розвиток сучасної науки та технологій (розробки штучного інтелекту, великих даних, 5G, «розумних» технологій) і надзвичайне зростання використання їхніх досягнень в повсякденному житті в якості зворотньої сторони технічного прогресу в рази збільшив кількість кібер-загроз і кібер-атак. Кібер- атаки є зростаючою та, можливо, найпостійнішою проблемою, яку міжнародне співтовариство потребує вирішити в кіберпросторі. Кібербезпеку більше не можна зводити тільки до цілей технічного захисту ІТ-безпеки; вона поступово перетворилася на соціальне, економічне та міждисциплінарне завдання. Численні останні кіберінциденти показали, кібербезпека увійшла в сферу міжнародних відносин. Нормотворення в царині кібербезпеки потребує міжнародної співпраці для того, щоб міжнародне право було релевантним у реагуванні на кібер-загрози і кібератаки. Проте наразі на міжнародній арені спостерігається відсутність нормативного консенсусу: окремі держави все ще балансують між застосуванням міжнародного права та стратегічними і політичними міркуваннями (проблеми відкритого і закритого інтернету, захисту поточної технологічної переваги, небажання зміни статус-кво тощо). The development of modern science and technology (the development of artificial intelligence, big data, 5G, ‘smart’ technologies) and the extraordinary increase in the use of their achievements in everyday life as the reverse side of technical progress has multiplied the number of cyber threats and cyber attacks. Cyber-attacks are a growing and perhaps the most persistent problem that the international community needs to address in cyberspace. cyber security can no longer be reduced only to the goals of technical protection of IT security; it gradually turned into a social, economic and interdisciplinary task. Numerous recent cyber incidents have shown that cyber security has entered the sphere of international relations. Regulation in the field of cyber security requires international cooperation in order for international law to be relevant in responding to cyber threats and cyber attacks. However, currently there is a lack of normative consensus on the international arena: individual states are still balancing between the application of international law and strategic and political considerations (problems of open and closed Internet, protection of the current technological advantage, reluctance to change the status quo, etc.).
Опис
Ключові слова
Кібер-простір, кібер-загрози, кібер-атаки, кібер-злочинність, кібербезпека, Cyber Space, Cyber Threats, Cyber Attacks, Cyber Crime, Cyber Security
Бібліографічний опис
Павлюх О. А. Кіберзлочинність: проблеми дослідження та методи правового реагування / О. А. Павлюх, Г. Ф. Санжарова // Актуальні питання юридичної науки в дослідженнях молодих вчених : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки та 30-річчя Національної академії правових наук України, 18 травня 2023 р., м. Київ. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – С. 857–860.
Зібрання