Необхідність сплати податків в роботах Христини Пізанської всупереч тогочасній антиподатковій риториці

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Дніпро : Університет митної справи та фінансів
Анотація
В перші два десятиліття XV століття усі французькі політичні автори одностайні в описах марнотратства та розпусти двору, зловживань та надмірних пенсій принців, безладу у королівських фінансах та непомірних податкових зборів, і, нарешті, необхідності «реформ». На перший погляд, Христину Пізанську (1364–1430) також слід зарахувати до когорти недоброзичливців тогочасних державних податків. Але на відміну від переважної більшості сучасних авторів Христина Пізанська не пропагандує необхідність скасування всіх податків, а, навпаки, визнає їх необхідність для існування держави, право короля вводити і за потреби збільшувати податкові збори, обов’язок жителів королівства сплачувати податки, законність і виправданість використання владою примусових методів для їх отримання. Ми дійшли висновку, що ідеї першої європейської професійної письменниці були організовані в виважену і гармонійну теорію оподаткування, яку вона невтомно повторювала з однієї книги в іншу між 1404 і 1413 роками. Погляди Христини Пізанської щодо ролі податкової системи для держави походять з її вивчення діяльності та політичних роздумів Карла V та його оточення. Їх можна підсумувати чотирма пунктами: 1) король має право підвищувати податки; 2) це право має межі; 3) пекло обіцяно тим, хто переступить ці межі; 4) піддані зв’язані обов’язком покори і можуть бути примушені сплачувати податки. In the first two decades of the 15th century, all were French political writers are unanimous in describing the extravagance and debauchery of the court, the abuses and excessive pensions of the princes, the disorder in the royal finances and the exorbitant taxation, and finally the need for ‘reform’ At first glance, Christine of Pisan (1364–1430) should also be included in the cohort of ill-wishers of state taxes of that time. But unlike the vast majority of modern authors, Christine of Pisan does not promote the need to abolish all taxes, but, on the contrary, recognizes their necessity for the existence of the state, the right of the king to introduce and, if necessary, increase tax levies, the duty of the inhabitants of the kingdom to pay taxes, the legality and justification of the use by the power of coercive methods to obtain them. We concluded that the ideas of the first European professional writer were organized into a balanced and harmonious theory of taxation, which she tirelessly repeated from one book to another between 1404 and 1413. Christine of Pisan's views on the role of the tax system for the state come from her study of the activities and political thoughts of Charles V and his entourage. They can be summarized in four points: 1) the king has the right to raise taxes; 2) this right has limits; 3) hell is promised to those who cross these boundaries; 4) subjects are bound by the duty of obedience and may be forced to pay taxes.
Опис
Ключові слова
податки, антиподаткова риторика, Христина Пізанська, taxes, Anti-Tax Rhetoric, Cristine of Pisan
Бібліографічний опис
Санжарова Г.Ф., Павлюх О.А. Необхідність сплати податків в роботах Христини Пізанської всупереч тогочасній антиподатковій риториці / Г. Ф. Санжарова, О. А. Павлюх // Історія торгівлі, податків та мита : матер. ХVІ Міжнар. наук. конф., 27-28 жовтня 2022 р. – Дніпро : Університет митної справи та фінансів, 2022. – С. 60–61.
Зібрання