Публічні фінанси

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеса : Вид-во «Університет Ушинського»
Анотація
Навчальний посібник складено відповідно до освітньо-професійної програми «Політологія» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 «Соціально-поведінкові науки» спеціальності 052 «Політологія» і освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» містять тексти лекцій, теми практичних занять з дисципліни, які супроводжуються переліком питань для самоконтролю, тематикою рефератів, презентацій, доповідей, розрахункових завдань та списком рекомендованих джерел інформації, нормативно-правових актів тощо, які стануть в нагоді здобувачу при підготовці до практичних занять з дисципліни та сприятимуть якісному засвоєнню матеріалу. The study guide was compiled in accordance with the educational and professional program "Political Science" for the training of specialists of the first (bachelor's) level of higher education in the field of knowledge 05 "Social and behavioral sciences" specialty 052 "Political Science" and the educational and professional program "Public Management and Administration" for the training of specialists of the first (bachelor) level of higher education in the field of knowledge 28 "Public management and administration" specialty 281 "Public management and administration" contain the texts of lectures, topics of practical classes in the discipline, which are accompanied by a list of questions for self-control, topics of abstracts, presentations, reports, calculation tasks and a list of recommended sources of information, regulatory and legal acts, etc., which will be useful to the applicant in preparing for practical classes in the discipline and will contribute to high-quality assimilation of the material.
Опис
Ключові слова
соціально-поведінкові науки, політологія, самоконтроль, питання для самоконтролю, тематика рефератів, тематика презентацій, тематика доповідей, тематика розрахункових завдань, social and behavioral sciences, political science, self-control, questions for self-control, topics of essays, topics of presentations, topics of reports, topics of calculated tasks
Бібліографічний опис
Музиченко Г. В. Публічні фінанси : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої [Електронний ресурс] / Г. В. Музиченко, Т. А. Коляда ; Міністерство освіти і науки Укр., Державний заклад «Південноукраїнський нац. педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського», кафедра політичних наук і права ‒ Одеса : Вид-во «Університет Ушинського», 2022. ‒ 100 с. ‒ Режим доступу : URL: http://dspace.pdpu.edu.ua/handle/123456789/15850