Шляхи підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи ДПС України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – вивчення сутності контрольно-перевірочної роботи ДПС України, проведення аналізу її ефективності, виокремлення проблемних питань та шляхів вдосконалення. Предметом дослідження є показники ефективності та шляхи її підвищення в результаті здійснення контрольно-перевірочної роботи ДПС України. Об’єктом дослідження є контрольно-перевірочна робота ДПС України. За результатами дослідження сформульовані шляхи вдосконалення механізму та впровадження сучасних технологій адміністрування акцизного податку в Україні. Одержані результати можуть бути використані при врахуванні обґрунтованих недоліків та ризиків у процесі реалізації шляхів покращення ефективності контрольно-перевірочної роботи ДПС України, зокрема при впровадженні ризик-орієнтованого підходу та е-аудиту. The purpose of the study is studying the essence of the control and inspection work of the State Tax Service of Ukraine, conducting an analysis of its effectiveness, identifying problematic issues and ways of improvement. The subject of research are efficiency indicators and ways to increase it as a result of the control and verification work of the State Tax Service of Ukraine. The object of research is inspection work of the State Tax Service of Ukraine. According to the results of the research, ways of improving the mechanism and introduction of modern technologies of excise tax administration in Ukraine. The obtained results can be used taking into account justified shortcomings and risks in the process of implementing ways to improve the effectiveness of control and verification work of the State Tax Service of Ukraine, in particular, when implementing a risk-oriented approach and e-audit.
Опис
Ключові слова
контроль, перевірка, контрольно-перевірочна робота, ефективність податкового контролю, горизонтальний моніторинг, е-аудит, SAF-T, автоматизація податкових процесів, control, verification, control and verification work, effectiveness of tax control, horizontal monitoring, e-audit, SAF-T, automation of tax processes
Бібліографічний опис
Лінник О. П. Шляхи підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи ДПС України : кваліфікаційна робота / О. П. Лінник ; наук. кер. К. І. Швабій ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 64 с.