Розробка сучасних інструментів управління податковими ризиками

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – виокремлення позитивних та негативних наслідків запропонованих інструментів управління податковими ризиками в умовах цифровізації економіки на діяльність стейкхолдерів. Предметом дослідження є взаємовідносини між платниками податків та податковими органами в умовах цифровізації. економіки. Об’єктом дослідження є контрольно-перевірочна робота органів ДПС з податку на доходи фізичних осіб. За результатами дослідження визначені інструменти управління податковими ризиками в умовах цифровізації. Одержані результати мають практичне значення для створення оптимальної системи адміністрування, як для податкових органів так і для платників податків. Оскільки у ході роботи розглянуто основні можливі позитивні та негативні наслідки впровадження запропонованих інструментів управління податковими ризиками в умовах цифрової економіки на діяльність стейкхолдерів а також виявлено основні виклики щодо їх впровадження. The purpose of the study is to distinguish the positive and negative consequences of the proposed tax risk management tools in the conditions of digitalization of the economy on the activities of stakeholders. The subject of the study is the relationship between taxpayers and tax authorities in the conditions of digitalization. economy. The object of the study is the control and verification work of the DPS bodies on personal income tax. Based on the results of the study, tax risk management tools in the conditions of digitalization were determined. The obtained results are of practical importance for creating an optimal administration system, both for tax authorities and for taxpayers. Since the main possible positive and negative consequences of the implementation of the proposed tax risk management tools in the conditions of the digital economy on the activities of stakeholders were considered in the course of the work, and the main challenges related to their implementation were also identified.
Опис
Ключові слова
податкові ризики, цифровізація економіки, цифрові товари та послуги, податкова дисципліна, tax risks, digitalization of the economy, digital goods and services, tax discipline
Бібліографічний опис
Рудик Н. Д. Розробка сучасних інструментів управління податковими ризиками : кваліфікаційна робота / Н. Д. Рудик ; наук. кер. О. О. Мискіна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 44 с.