Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал»
Анотація
Стаття присвячена актуальним питанням кримінального процесу, що постають під час використання правового інституту приватного обвинувачення. Проаналізовано підходи різних учених до визначення категорії «приватне обвинувачення», установлено ознаки та кримінальні правопорушення, що розслідуються у формі приватного обвинувачення. Автори звернули увагу на те, що специфіка провадження у формі приватного обвинувачення зумовлена характером учиненого кримінального правопорушення, ступенем його тяжкості, фактом заподіяння шкоди конкретній юридичній чи фізичній особі, особливостями взаємин між потерпілим та особою, яка вчинила правопорушення, що дає змогу говорити про високу ймовірність їх примирення, пошуком балансу між інтересами особи, яка постраждала від кримінального правопорушення, і держави. Розглянуто групу злочинних проявів, які належать до кримінальних правопорушень у формі приватного обвинувачення, що передбачені в КК України. Автори проаналізували специфіку кримінального провадження у формі приватного обвинувачення, яка проявляється в низці моментів: статусі заявника й обвинувача, порядку відкриття кримінального провадження, особливостях доказування, можливості в будь-який момент його закрити тощо. Визначено, що за своєю правовою природою приватне обвинувачення є передбаченим у межах кримінального провадження засобом захисту приватних прав особи, порушення яких відбулося внаслідок кримінально-караного діяння, що передбачає покладання на обвинувача обов’язку підтримувати й доводити правомірність пред’явленого ним обвинувачення. У процесі дослідження з’ясовано, що приватне обвинувачення як різновид кримінальної процесуальної діяльності реалізується в рамках спеціальної правової процедури, що дає змогу приватному обвинувачеві висловити власну волю стосовно необхідності притягнення винуватих до кримінальної відповідальності, також з’ясовано, що для проваджень приватного обвинувачення встановлені особливі підстави їх закриття, що розширюють коло обставин, якими регламентоване закриття кримінальних проваджень як публічного, так і приватно-публічного обвинувачення та які зумовлені диспозитивним характером приватної форми кримінального переслідування The article discusses current issues of the criminal process, whicharise when using the legal institution of private prosecution. The approaches of various scholars to determine the category of “private prosecution” are analyzed, signs and criminal offenses are established, investigated in the form of private prosecution. The authors drew attention to the specifics of the production in the form of a private prosecution due to the nature of the crime committed, the degree of its severity, the fact of causing harm to a particular legal entity or individual, the characteristics of the relationship between the victim and the person who committed the offenses, suggests a high probability of reconciliation, finding a balance between the interests of the person victim of a felony and state. The article considers a group of criminal manifestations that relate to criminal offenses in the form of a private charge, which are provided for in the Criminal Code of Ukraine. The article considers a group of criminal manifestations that relate to criminal offenses in the form of a private charge, which are provided for in the Criminal Code of Ukraine. The authors analyzed the specifics of criminal proceedings in the form of a private prosecution, which manifests itself in a number of points: the status of the applicant and the prosecutor, the procedure for opening a criminal proceeding, the features of the evidence, the possibility of closing it at any time, and the like. It has been determined that, by its legal nature, a private prosecution acts as a means of protecting private rights of a person provided for in criminal proceedings, the violation of which occurred as a result of a criminal offense, imposes an obligation on the prosecutor to support and prove the legitimacy of the charges against him. During the study, it was found that a private prosecution, as a form of criminal procedural activity, is implemented as part of a special legal procedure that allows a private prosecutor to express his will about the need to bring perpetrators to criminal responsibility, it was also established that special grounds for their closure were established for private prosecution proceedings expanding the range of circumstances that govern the closure of criminal proceedings of both public and private-public prosecutions, and caught by the dispositive nature of the private form of criminal prosecution.
Опис
Ключові слова
обвинувачення, приватне обвинувачення, потерпіла особа, ознаки приватного обвинувачення, реалізація приватного обвинувачення., prosecution, private prosecution, injured person, signs of private prosecution, implementation of a private prosecution.
Бібліографічний опис
Лугіна Н. А. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення / Н. А. Лугіна, Т. І. Захарків., В. І. Юрченко // Електронне наукове фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». – 2020. – № 2. – С. 393–395.
Зібрання