Податкове консультування з обліку та оптимізації фінансових результатів підприємств

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи – з’ясування історії становлення, розвитку та сучасного стану податково-консультаційних послуг в державах Східноєвропейського регіону і визначення шляхів використання їх досвіду в Україні. Предметом дослідження є характеристика діяльності та практика надання податкових консультантів в державах Східноєвропейського регіону. Об’єктом дослідження є відносини між платниками податків в державах Східноєвропейського регіону та консалтинговими компаніями. За результатами дослідження сформульовані висновки щодо перспектив розвитку ринку податково-консультативних послуг в Україні на прикладі країн східноєвропейського регіону. Одержані результати можуть бути використані при наданні рекомендацій щодо удосконалення податково-консультативних послуг в Україні. The purpose of the work is to to find out the history of the formation, development and current state of tax consulting services in the countries of the Eastern European region and to determine ways of using their experience in Ukraine. The subject of research is the characteristics of the activity and practice of providing tax consultants in the countries of the Eastern European region The object of research is the relationship between taxpayers in the countries of the Eastern European region and consulting companies. According to the results of the research, conclusions were formulated regarding the prospects for the development of the market of tax advisory services in Ukraine using the example of the countries of the Eastern European region. The obtained results can be used in providing recommendations for improving tax advisory services in Ukraine.
Опис
Ключові слова
податково-консультативні послуги, палати податкових консультантів, країни східноєвропейського регіону, tax advisory services, chambers of tax consultants, countries of the eastern european region
Бібліографічний опис
Литвинська Т. Ю. Податкове консультування з обліку та оптимізації фінансових результатів підприємств : кваліфікаційна робота / Т. Ю. Литвинська ; наук. кер. С. І Лєкарь ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 100 с.