Блокчейн технології як розвиток нових можливостей для ТНК

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У дипломній роботі розглянуто технологію блокчейн як інноваційного інструменту. Зокрема, визначено сутність та передумови розвитку блокчейн, принципи та специфіку функціонування системи, а також схему її роботи. Розкрито потенційні переваги та виділено проблеми, які потрібно вирішити для ефективного використання цієї технології. Об'єктом дослідження виступає процес інтеграції та реалізації блокчейн технологій в діяльності ТНК. Завдяки проведеній роботі сформульовано найбільш суттєві результати і положення дослідження, наведено теоретичні узагальнення щодо відомостей про технологію і шляхів удосконалення процесу інтеграції та реалізації її у ТНК. The article discusses blockchain technology as an innovative tool. In particular, the essence and prerequisites of blockchain development, the principles and specifics of the system's functioning, as well as the scheme of its operation are determined. The potential benefits are revealed and the problems that need to be solved for the effective use of this technology are highlighted. The object of research is the process of integration and implementation of blockchain technologies in the activities of TNCs. Thanks to the work carried out, the most significant results and provisions of the research were formulated, theoretical generalizations were given regarding information about technology and ways to improve the process of integration and its implementation in TNCs.
Опис
Ключові слова
блокчейн, розумні контракти, транснаціональні компанії, ТНК, blockchain, smart contracts, multinational companies, TNCs
Бібліографічний опис
Гришаєва Ю. Г. Блокчейн технології як розвиток нових можливостей для ТНК : кваліфікаційна робота / Ю. Г. Гришаєва ; наук. кер. Я. В. Белінська ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 68 с.