Розвиток міжнародної трудової міграції та її наслідки для України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в дослідженні сучасного стану та динаміки іноземних інвестицій в Україні. Завданнями роботи є: визначити сутність міжнародної трудової міграції, її види та класифікацію; окреслити наслідки міжнародної трудової міграції; проаналізувати сучасний стан трудової міжнародної міграції; оцінити місце України в міжнародній трудовій міграції; визначити напрями регулювання міжнародної трудової міграції. Предметом дослідження виступають теоретико-практичні аспекти трудової міжнародної міграції та її наслідки для України. Об’єктом дослідження є процес трудової міжнародної міграції. The purpose of the work is to study the current state and dynamics of foreign investments in Ukraine. The tasks of the work are: - to determine the essence of international labor migration, its types and classification; - outline the consequences of international labor migration; - to analyze the current state of labor international migration; - assess Ukraine's place in international labor migration; - to determine directions of regulation of international labor migration. The subject of the study is the theoretical and practical aspects of international labor migration and its consequences for Ukraine. The object of the study is proces of international labor migration
Опис
Ключові слова
міжнародна трудова міграція, країна-донор, країна-реципієнт, наслідки міграції, трудові мігранти, розвиток міграції, міграційні процеси, international labor migration, donor country, recipient country, consequences of migration, labor migrants, development of migration, migration processes
Бібліографічний опис
Срібна М. Ю. Розвиток міжнародної трудової міграції та її наслідки для України : кваліфікаційна робота / М. Ю. Срібна ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 60 с.