Регіональний економічний медіапроект: концептуальні засади

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи: узагальнення концептуальних особливостей регіонального економічного медіапроекту; розкриття й осмислення інформаційно-змістових та емоційно-тематичних концептів економічних новин на регіональному рівні в контексті їх подачі в форматі медіапроектів. Завданнями роботи є дослідження загальних засад і ключових понять медіадіяльності; окреслення атрибутивних характеристик сучасного ринкового середовища функціонування інституцій, що забезпечують розробку і реалізацію медіапроектів; охарактеризувати медіаринок як здвоєний ринок товарів і послуг; розкрити прикладні засади формування та реалізації економічних медіапроектів. Об’єкт дослідження – українські регіональні медіапроекти, що передбачають висвітлення економічної проблематики. Предмет дослідження – концептуальні засади розробки та реалізації регіональних економічних медіапроектів. Базою дослідження виступають українські та зарубіжні цифрові медіаресурси. За результатами дослідження сформульовані висновки, а також рекомендації для формування концептуальних засад регіональних медіапроектів економічної тематики, зокрема вибору бізнес-моделей. Одержані результати можуть бути використані в освітньому процесі під час викладання навчальних дисциплін “Новітні медіа”, “Тренди сучасної економічної журналістики”, “Медіаменеджмент” для студентів спеціальності “Журналістика”. The purpose of the study is to generalize the conceptual features of a regional economic media project; to reveal and comprehend the information and content and emotional and thematic concepts of economic news at the regional level in the context of their presentation in the format of media projects. The objectives of the work are to study the general principles and key concepts of media activity; to outline the attributive characteristics of the modern market environment for the functioning of institutions that ensure the development and implementation of media projects; to characterize the media market as a dual market for goods and services; to reveal the applied principles of the formation and implementation of economic media projects. The object of the study is Ukrainian regional media projects that that cover economic issues. The subject of the study is the conceptual framework for the development and implementation of regional economic media projects. The research is based on Ukrainian and foreign digital media resources. Based on the results of the study, conclusions and recommendations for the formation of the conceptual framework of regional media projects on economic topics, including the choice of business models, are formulated. The results obtained can be used in the educational process when teaching the disciplines "New Media", "Trends in Modern Economic Journalism", "Media Management" for students majoring in Journalism.
Опис
Ключові слова
медіаринок, медіаіндустрія, медіапроект, концепція медіапроекту, регіональний економічний медіапроект, бізнес-модель, media market, media industry, media project, concept media project, regional economic media project, business model
Бібліографічний опис
Сидоренко О. М. Регіональний економічний медіапроект: концептуальні засади : кваліфікаційна робота / О. М. Сидоренко ; наук. кер. Н. І. Зикун ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. мовної підготовки та соціальних комунікацій. — Ірпінь, 2023. – 65 с.