Економічні та творчі аспекти функціонування спортивної преси (на прикладі проєкту спортивного журналу)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає у визначенні економічних та творчих аспектів функціонування спортивної преси на прикладі проєкту спортивного журналу. Завданнями роботи є визначення методологічних особливостей створення ЗМК; концептуальних моделей сучасних спортивних видань; формулювання тематично-графічної концепції спортивного видання та бізнес-плану. Предметом дослідження є економічні та творчі аспектів функціонування спортивного журналу як типу нішового друкованого видання. Об’єктом дослідження виступає сегмент спортивних видань медіаринку. Базою дослідження виступають результати попередніх досліджень науковців за обраною темою, сегмент спортивної періодики медіаринку України. За результатами дослідження сформульовані економічні та творчі особливості створення та функціонування спортивного видання. Одержані результати можуть бути використані для створення нових і вдосконаленні діючих спортивних журналів. The purpose of the work is to determine the economic and creative aspects of the functioning of the sports press using the example of a sports magazine project. The tasks of the work are to determine the methodological features of creating ZMK; conceptual models of modern sports publications; formulation of the thematic and graphic concept of the sports publication and business plan. The subject of the study is the economic and creative aspects of the functioning of a sports magazine as a type of niche printed publication. The object of the study is the segment of sports publications of the media market. The basis of the study is the results of previous research by scientists on the chosen topic, the segment of sports periodicals of the media market of Ukraine. Based on the results of the research, the economic and creative features of the creation and functioning of the sports publication were formulated.
Опис
Ключові слова
преса, цільова авдиторія, тематично-графічна концепція, бізнес-план, press, target audience, thematic and graphic concept, business plan
Бібліографічний опис
Щербатюк Р. Л. Економічні та творчі аспекти функціонування спортивної преси (на прикладі проєкту спортивного журналу) : кваліфікаційна робота / Р. Л. Щербатюк ; наук. кер. В. В. Градов ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. мовної підготовки та соціальних комунікацій. — Ірпінь, 2023. – 54 с.