Оцінка та напрями забезпечення економічної ефективності бізнес-процесів підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в підвищені ефективності основних бізнес-процесів на підприємстві, що дозволить покращити конкурентні позиції підприємства, за рахунок підвищення якості обслуговування клієнтів, надання більш вигідних умов та оптимізації бізнес-процесів загалом. Завданнями роботи є − розкрити поняття та види бізнес процесів на підприємстві; описати основні показники ефективності діяльності підприємства та їх оцінка; навести характеристику підприємства ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен»; провести аналіз основних бізнес-процесів підприємства; провести фінансово-економічний аналіз ефективності діяльності підприємства; внести пропозиції щодо підвищення економічної ефективності бізнес процесів підприємства ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Предмет дослідження - комплекс заходів щодо оцінки економічної ефективності бізнес-процесів та можливостей їх вдосконалення на підприємства ПАТ «Київська кондитерська фабрика «Рошен». Об’єктом дослідження є організація бізнес-процесів як фактор забезпечення ефективності роботи виробничого підприємства. The purpose of the work is to increase the efficiency of the main business processes at the enterprise, which will improve the competitive position of the enterprise by improving the quality of customer service, providing more favorable conditions and optimizing business processes in general. The objectives of the work are to reveal the concepts and types of business processes at the enterprise; describe the main performance indicators of the enterprise and their assessment; describe the company PJSC "Kyiv Confectionery Factory "Roshen"; conduct an analysis of the main business processes of the enterprise; conduct a financial and economic analysis of the efficiency of the enterprise; to make proposals to improve the economic efficiency of the business processes of PJSC Kyiv Confectionery Factory "Roshen". The subject of of research: a set of measures to evaluate the economic efficiency of business processes and opportunities for their improvement at the enterprises of PJSC "Kyiv Roshen Confectionery Factory". The object of research is the organization of business processes as a factor in ensuring the efficiency of the production enterprise.
Опис
Ключові слова
економічна ефективність, бізнес процеси, підприємство, ефективність діяльності підприємства, economic efficiency, business processes, enterprise, efficiency of the enterprise
Бібліографічний опис
Пилипенко К. О. Оцінка та напрями забезпечення економічної ефективності бізнес-процесів підприємства : кваліфікаційна робота / К. О. Пилипенко ; наук. кер. В. В. Ткаченко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 55 с.