Прямі податки та їх вплив на економічно-господарську діяльність підприємств “Пирятин сирзавод”

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Особливістю прямих податків є те, що вони активно впливають на соціально-економічні процеси підприємства. Саме регуляторний потенціал прямих податків вважається більш потужним, що зумовлює підвищений інтерес до нього з боку держави та зумовлює необхідність вивчення специфіки, напрямків та умов практичного застосування. Мета роботи полягає у розкриті теоретичних аспектів, оцінці прямих податків та їх вплив на економічно-господарську діяльність підприємства, а також розробити пропозиції щодо вдосконалення їх впливу на підприємство. Предмет дослідження - розкриття теоретичних основ та оцінці прямих податка і діяльність підприємства. Об’єктом дослідження виступає процес впливу прямих податків на на економічну діяльність підприємства. За результатами дослідження систематизовано теоретичні та практичні аспекти прямих податків та їх вплив на економічно-господарську діяльність підприємств «Пірятин сирзавод», а також запропоновано пропозиції щодо вдосконалення впливу прямих податків на економічно-господарську діяльність підприємства. Одержані результати можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях проблем підвищення ефективності діяльності ТОВ «Пірятин сирзавод», у практичній діяльності – для її удосконалення. The peculiarity of direct taxes is that they actively influence the socio-economic processes of the enterprise. It is the regulatory potential of direct taxes that is considered more powerful, which leads to increased interest in it from the state and the need to study the specifics, directions and conditions of practical application. The purpose of the work is to reveal theoretical aspects, evaluate direct taxes and their impact on the economic activity of the enterprise, as well as develop proposals for improving their impact on the enterprise. The subject of the study is the disclosure of the theoretical foundations and assessment of direct taxes and the activities of the enterprise. The object of the research is the process of influence of direct taxes on the economic activity of the enterprise. Based on the results of the study, the theoretical and practical aspects of direct taxes and their impact on the economic and economic activity of the enterprises «Piryatyn Syrzavod» were systematized, as well as proposals were offered to improve the impact of direct taxes on the economic and economic activity of the enterprise. The obtained results can be used in further theoretical studies of the problems of increasing the efficiency of the activity of «Piryatyn Syrzavod», in practical activities - for its improvement.
Опис
Ключові слова
прямі податки, підприємство, економічно-господарська діяльність, direct taxes, enterprise, economic activity
Бібліографічний опис
Яремченко Я. П. Прямі податки та їх вплив на економічно-господарську діяльність підприємств “Пирятин сирзавод” : кваліфікаційна робота / Я. П. Яремченко ; наук. кер. Г. П. Ляшенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 56 с.