Розробка проекту з освоєння нового ринку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Військова агресія Російської Федерації проти нашої держави та початок повномасштабних бойових дій на території України суттєво ускладнили умови ведення фінансово-господарської та виробничо-збутової діяльності підприємницьких структур в нашій країні, що не в останню чергу було спричинено порушенням логістичних ланцюгів і міграцією населення закордон, масштаби якої оцінюються приблизно у 8 млн. осіб. З урахування таких обставин перед будь-яким господарюючим суб’єктом постає необхідність реорганізації або розширення діяльності у відповідь на зміни зовнішнього середовища функціонування, а зовнішня експансія за допомогою виходу на зарубіжні ринки в даний час є доволі привабливим і одним з пріоритетних напрямів розвитку бізнес-структур в нашій країні, особливо за умов лібералізації доступу товарів українських виробників на ринок ЄС. The military aggression of the Russian Federation against our state and the beginning of full-scale hostilities on the territory of Ukraine significantly complicated the conditions for conducting financial, economic and production and sales activities of entrepreneurial structures in our country, which was not least caused by the disruption of logistics chains and the migration of the population abroad, the scale of which estimated at approximately 8 million people. Taking into account such circumstances, any business entity faces the need to reorganize or expand its activities in response to changes in the external environment of operation, and external expansion through access to foreign markets is currently quite attractive and one of the priority directions for the development of business structures in our country, especially under the conditions of liberalization of access to the EU market for the goods of Ukrainian manufacturers.
Опис
Ключові слова
проект, управління, ринок, сегмент, освоєння нового ринку, project, management, market, segment, new market development
Бібліографічний опис
Олійник М. Г. Розробка проекту з освоєння нового ринку : кваліфікаційна робота / М. Г. Олійник ; наук. кер. Л. В. Слюсарева ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 50 с.