Особистісно-професійне становлення сучасної молоді: соціально-психологічні та соціологічні аспекти

Анотація
У монографії проаналізовано проблему особистісного та професійного становлення сучасної молоді у поєднанні дослідження соціологічного середовища, в якому відбувається професійне та особистісне становлення молоді, соціально-психологічного аналізу механізмів соціалізації. Уточнено специфіку соціалізації особистості в сучасному глобалізованому світі в різноманітних контекстах, зокрема через аналіз спектра методик оцінки якості її готовності до конструювання професійної й особистісної життєвої стратегії. Монографія буде корисною для широкого загалу читачів: здобувачів вищої освіти різних рівнів вищої освіти та спеціальностей, викладачів і всіх, кого цікавить проблематика особистісно-професійного становлення сучасної молоді. The monograph analyzes the problem of personal and professional formation of modern youth by combining the study of the sociological environment in which the professional and personal formation of youth takes place, as well as the socio-psychological analysis of socialization mechanisms. The specifics of socialization of the individual in the modern globalized world in various contexts are clarified, in particular through the analysis of the range of methods for assessing the quality of his or her readiness to construct a professional and personal life strategy. The monograph will be useful for a wide range of readers: students of different levels of higher education and specialties, teachers and anyone interested in the issues of personal and professional development of modern youth.
Опис
Ключові слова
демократичне суспільство, молодь, соціологія, психологія, професійна орієнтація, професійна придатність, Державна податкова служба України., democratic society, youth, sociology, psychology, vocational guidance, professional aptitude, State Tax Service of Ukraine.
Бібліографічний опис
Особистісно-професійне становлення сучасної молоді: соціально-психологічні та соціологічні аспекти : монографія / О. Г. Льовкіна, Л. В. Романюк, І. О. Пєтухова, І. В. Богдановський, Р. А. Калениченко [та ін.] ; за заг. ред. О. Льовкіної. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2022. – 318 с.
Зібрання