Автоматизація обліково-аналітичних процесів (на прикладі програми ВАS CORP 2.1)

Анотація
Практичний посібник є універсальною інструкцією до використання програмного забезпечення «Бухгалтерія 2.1 КОРП» у навчальному процесі для оволодіння здобувачами практичних навичок щодо прогресивних форм ведення обліку на підприємствах. У посібнику розкрито особливості використання сучасної комп’ютерної програми «Бухгалтерія 2.1 КОРП». Наведено приклад відображення й узагальнення облікової інформації та її надання у будь-якій формі користувачам для прийняття своєчасних і якісних управлінських рішень. Програмне забезпечення «Бухгалтерія 2.1 КОРП» використовується під час викладання навчальних дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Звітність підприємства», «Навчальний практикум з фінансового обліку». Призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. The practical manual is a universal instruction for using the software "Accounting 2.1 KORP" in the educational process for students to master practical skills in progressive forms of accounting at enterprises. The manual reveals the features of using the modern computer program "Accounting 2.1 CORP". An example of displaying and summarizing accounting information and providing it in any form to users for making timely and high-quality management decisions is given. The software "Accounting 2.1 KORP" is used in teaching the following disciplines: "Accounting", "Financial Accounting I", "Financial Accounting II", "Enterprise Reporting", "Financial Accounting Workshop". It is intended for training of applicants for higher education of the first (bachelor's) level of specialty 071 "Accounting and Taxation" of full-time and part-time forms of education.
Опис
Ключові слова
банківські операції, автоматизація, бухгалтерський облік, кадровий облік, податкова звітність, оподаткування, banking operations, automation, accounting, HR, tax reporting, taxation, corporate taxation
Бібліографічний опис
Автоматизація обліково-аналітичних процесів (на прикладі програми ВАS CORP 2.1) : практичний посібник / В. М. Краєвський, О. П. Колісник, І. М. Роздимаха, О. П. Новікова. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2022. – 194 с.