Інформаційні системи і технології: практикум

Анотація
Навчальний посібник призначений для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» з навчальної дисципліни «Інформаційні системи і технології». У навчальному посібнику, відповідно до чинної робочої програми, викладено такі теми: інформаційне, апаратне, програмне забезпечення фахової діяльності як інформаційної системи; технологія роботи з мережевими ресурсами та хмарні технології у фаховій діяльності за галузями; хмарні освітні проєкти за галузями; комп’ютерні технології у підготовці електронних документів; системи управління базами даних на прикладі MS Access; державна інформаційна політика та електронне урядування; автоматизоване робоче місце у професійній діяльності за галузями; інформаційна безпека та засоби боротьби з електронною злочинністю; перспективи розвитку інформаційних систем і технологій. Навчальний посібник містить практичні завдання, контрольні запитання, тестові завдання для самоперевірки та глосарій. Адресовано студентам та викладачам спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», спеціалістам-практикам, які займаються проблемами використанням ІТ-технологій в економіці, управлінні, освіті. The study guide is intended for training of applicants for higher education of the first (bachelor's) level of full-time and part-time education in the field of knowledge 12 "Information Technology", specialty 122 "Computer Science" in the discipline "Information Systems and Technologies". The textbook, in accordance with the current curriculum, covers the following topics: information, hardware, and software of professional activities as an information system; technology of working with network resources and cloud technologies in professional activities by industry; cloud educational projects by industry; computer technologies in the preparation of electronic documents; database management systems on the example of MS Access; state information policy and e-government; automated workplace in professional activities by industry; information security and means of combating electronic crime; prospects for the development of information systems and technologies. The textbook contains practical exercises, control questions, self-tests, and a glossary. It is intended for students and teachers of specialty 122 "Computer Science", practitioners who deal with the use of IT technologies in economics, management, and education.
Опис
Ключові слова
інформаційні системи, інформаційні технології, хмарні технології, електронний документообіг, електронного урядування, інформаційно-комунікаційні технології, information systems, information technologies, cloud technologies, electronic document management, e-government, information and communication technologies
Бібліографічний опис
Ратушняк Т. В. Інформаційні системи і технології: практикум : навчальний посібник / Т. В. Ратушняк, В. О. Ніжегородцев, О. В. Гладченко. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2022. – 180 с.