Тактика поведінки зі зброєю

Анотація
Навчальний посібник «Тактика поведінки зі зброєю» підготовлено для використання у разі поглибленого вивчення спеціальних дисциплін з урахуванням специфіки фахівців правоохоронної діяльності. Призначений для вивчення правил тактичної підготовки в системі службової підготовки правоохоронців. Структурно посібник являє собою збірку базових тактичних принципів і навчального матеріалу з означеного курсу, поданих у логічній послідовності вивчення тактичних дій зі зброєю. Рекомендується для вивчення предмета у вищих військових закладах освіти Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства оборони України, військових інститутах (факультетах) при цивільних закладах вищої освіти та відділеннях (факультетах, кафедрах) військової підготовки цивільних ЗВО, які готують здобувачів вищої освіти спеціальності «Правоохоронна діяльність». The textbook "Tactics of Behavior with Weapons" is prepared for use in the case of in-depth study of special disciplines, taking into account the specifics of law enforcement professionals. It is intended for studying the rules of tactical training in the system of service training of law enforcement officers. Structurally, the manual is a collection of basic tactical principles and educational material on the course, presented in a logical sequence of studying tactical actions with weapons. It is recommended for studying the subject at higher military educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the Ministry of Defense of Ukraine, military institutes (faculties) at civilian higher education institutions and departments (faculties, departments) of military training of civilian higher education institutions that train applicants for higher education in the specialty "Law Enforcement".
Опис
Ключові слова
зброя, тактика поведінки, спеціальний підрозділ, тактична комунікація, злочинець, weapons, tactics of behavior, special unit, tactical communication, criminal
Бібліографічний опис
Тактика поведінки зі зброєю : навчальний посібник / В. В. Чмелюк, В. Л. Грищук, О. А. Бухтіяров [та ін.]. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2022. – 156 с.