Альтернативні способи захисту суб’єктивних прав

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Університет ДФС України
Анотація
Навчальний посібник покликаний допомогти здобувачам вищої освіти сформувати систему науково-теоретичних та практичних знань із альтернативних підходів до розв’язання конфліктів у праві і захисту суб’єктивних прав, а також уміння визначати та застосовувати альтернативні способи вирішення спорів, обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, наводити розгорнуту юридичну аргументацію, вирішувати приватно-правові питання шляхом договірного врегулювання, бути ефективним учасником ділових та інших видів переговорів. Матеріал викладено за допомогою прийомів логіко-графічного структурування та супроводжується термінологічним словником, завданнями для перевірки знань, рекомендованими джерелами. Здобувачам для самоконтролю запропоновані вправи, тести, кросворди, ситуаційні завдання тощо. Матеріли навчального посібника дозволяють сформувати практичні навички у сфері застосування альтернативних способів захисту суб’єктивних прав. Призначений для здобувачів вищої освіти, викладачів, аспірантів, докторантів, практичних працівників, працівників судових органів, третейських суддів, адвокатів, нотаріусів, а також усіх, хто досліджує альтернативні способи захисту суб’єктивних прав. The textbook is designed to help higher education students develop a system of scientific, theoretical and practical knowledge of alternative approaches to conflict resolution in law and protection of subjective rights, as well as the ability to identify and apply alternative dispute resolution methods, justify and motivate legal decisions, provide detailed legal arguments, resolve private law issues through contractual settlement, and be an effective participant in business and other types of negotiations. The material is presented using the techniques of logical and graphical structuring and is accompanied by a glossary of terms, tasks for testing knowledge, and recommended sources. Students are offered exercises, tests, crossword puzzles, case studies, etc. for self-control. The materials of the textbook allow to form practical skills in the field of application of alternative methods of protection of subjective rights. It is intended for higher education students, teachers, postgraduate students, doctoral students, practitioners, judicial officers, arbitrators, attorneys, notaries, and anyone who is interested in alternative methods of protecting subjective rights.
Опис
Ключові слова
суб’єктивне право, правові спори, вирішення спорів, зарубіжний досвід, судова практика, медіація, медіатор, третейський суд, адвокатура, subjective law, legal disputes, dispute resolution, foreign experience, judicial practice, mediation, mediator, arbitration, advocacy
Бібліографічний опис
Чеховська І. В. Альтернативні способи захисту суб’єктивних прав : навч. посіб. / І. В. Чеховська. – Ірпінь : Університет ДФС України, 2022. – 428 с.