Управлінський облік (у схемах і таблицях)

Анотація
Навчальний посібник охоплює основні теми навчальної дисципліни «Управлінський облік». Кожна з тем має теоретичні питання, практичні завдання, питання та тести для самоконтролю. Наприкінці подано глосарій. Особливістю посібника є подача теоретичного матеріалу у вигляді схем та таблиць. Структура навчального посібника дозволяє ефективно його використовувати для очного, заочного та дистанційного навчання. Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів, широкого кола фахівців з управлінського обліку. The study guide covers the main topics of the discipline "Management Accounting". Each topic has theoretical questions, practical tasks, questions and tests for self-control. A glossary is provided at the end. A special feature of the textbook is the presentation of theoretical material in the form of diagrams and tables. The structure of the textbook allows it to be effectively used for full-time, part-time and distance learning. The publication is intended for students of economic specialties of higher education institutions, postgraduate students, teachers, and a wide range of specialists in management accounting.
Опис
Ключові слова
управлінський облік, бухгалтерський облік, внутрішньогосподарський облік, оперативний облік, статистичний облік, витрати, класифікація, альтернативні витрати, виробничі витрати, нормативні витрати, калькуляція, директ-костинг, маржинальний аналіз, стандарт, управлінське рішення, диференціальний аналіз, бюджетування, планування, бізнес-план, бюджетний контроль, management accounting, accounting, internal accounting, operational accounting, statistical accounting, costs, classification, opportunity costs, production costs, standard costs, costing, direct costing, margin analysis, standard, management decision, differential analysis, budgeting, planning, business plan, budget control.
Бібліографічний опис
Управлінський облік (у схемах і таблицях) : навчальний посібник / Ю. І. Мискін, В. М. Краєвський, С. В. Шевчук [та ін.]. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 194 с.