Вплив податкової політики на формування бюджетних коштів України

Анотація
Розкрито сутність і вплив податкової політики на формування дохідної частини бюджетів та надходжень до державних цільових позабюджетних коштів. Доведено, що формуючи податкову політику, держава шляхом збільшення або скорочення податкових надходжень, зміни форми оподаткування, бази та ставок, надання певних пільг окремим галузям, групам населення може сприяти зростанню чи спаданню господарської активності, створювати сприятливу кон ’юнктуру ринку та умови для розвитку пріоритетних галузей економіки, сприяти реалізації збалансованої соціальної політики. The essence and influence of tax policy on the formation of the revenue side of budgets and revenues to the state target extra-budgetary funds are revealed. It is proved that by forming tax policy, the state by increasing or decreasing tax revenues, changing the form of taxation, base and rates, providing certain benefits to certain industries, groups of the popidation can increase or decrease economic activity, create favorable market conditions and conditions for priority development, sectors o f the economy, to promote a balanced social policy.
Опис
Ключові слова
податкова політика, податкові надходження, формування бюджетів, бюджетні кошти, бюджетно-податкова політика., tax policy, tax revenues, budget formation, budget funds, budget and tax policy.
Бібліографічний опис
Цимбалюк А. Вплив податкової політики на формування бюджетних коштів України / А. Цимбалюк, С. Цимбалюк // ІІ Міжнародний податковий конгрес [Електронне видання] : зб. матеріалів, 26 листопада 2021 р., м. Ірпінь / Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – С. 198–202.
Зібрання