Фінансовий ринок Т.1

Анотація
У підручнику всебічно висвітлено сутність сучасного фінансового ринку, його операційний механізм за сегментами, специфіку фінансових інструментів, підвалини ціноутворення, аналізу та портфельного управління на цьому ринку. У кожному розділі наведено перелік запитань, тести та рекомендовану література; у розділах практичного спрямування – завдання. Положення підручника ґрунтуються на сучасній нормативно-правовій базі, використанні та аналізі набутого вітчизняного й зарубіжного досвіду. Для науковців, викладачів і здобувачів вищої освіти, практиків у сфері фінансової та страхової діяльності, а також для широкого загалу читачів, які цікавляться проблемами функціонування фінансового ринку. The textbook comprehensively covers the essence of the modern financial market, its operating mechanism by segments, the specifics of financial instruments, the foundations of pricing, analysis and portfolio management in this market. Each section contains a list of questions, tests and recommended literature; in the sections of practical direction - the task. The provisions of the textbook are based on the current legal framework, the use and analysis of acquired domestic and foreign experience. For scholars, lecturers and applicants of higher education, practitioners in the field of financial and insurance activities, as well as for the general public, interested in the problems of the functioning of the financial market.
Опис
Ключові слова
фінансовий ринок, фінансові інструменти, фінансові активи, цінні папери, гроші, кредити, валюта, фінансові установи, financial market, financial instruments, financial assets, securities, money, loans, currency, financial instituts
Бібліографічний опис
Фінансовий ринок : підруч. : в 2-х т. / Ю. М. Коваленко, Ю В. Ковернінська, С. В. Онишко, М. О. Кужелєв ; кер. авт. кол. і наук. ред. Ю. М. Коваленко. Ірпінь: УДФСУ, 2018. – Т. 1. – 442 с. – (Серія "Податкова та митна справа в Україні"; т. 117).
Зібрання