Особливості дистанційного навчання в сучасному українському освітньому просторі: практичний досвід ЗВО

Анотація
Карантинні обмеження зумовили зростання актуальності дистанційного навчання, а рівень розвитку інформаційних і комунікаційних технологій дав можливість активізувати перехід ЗВО в режим онлайн, що стало оптимальним рішенням в умовах пандемії. Метою роботи є аналіз практичних аспектів дистанційної форми навчання в умовах карантину та виявлення основних чинників, що впливають на його ефективність. Оцінку стану використання дистанційних технологій під час освітнього процесу та оцінку його ефективності проводили шляхом анонімного анкетування в режимі онлайн студентів 4-х закладів вищої освіти: Університету державної фіскальної служби України, Національного транспортного університету, Національного університету біоресурсів і природокористування України та Відокремленого структурного підрозділу Київського коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. У процесі дослідження визначено стан технічного забезпечення дистанційного навчання; з’ясовано рівень і практичний досвід використання дистанційних технологій учасниками навчального процесу; вивчено поведінкові чинники (відвідування занять студентами та дотримання розкладу й тематичних планів викладачами); проаналізовано мотиваційні чинники щодо навчання студентів в онлайн режимі; розглянуто найбільш значущі переваги дистанційного навчання; з’ясовано ставлення здобувачів вищої освіти до змішаної та дистанційної форм навчання. Обґрунтовано, що організація дистанційного навчання в закладі на базі єдиної платформи є необхідною умовою для забезпечення високої ефективності навчального процесу в онлайн режимі. Практична цінність роботи полягає у використанні результатів опитування для вдосконалення та підвищення ефективності дистанційного навчання на рівні закладу вищої освіти Quarantine restrictions have increased the relevance of distance learning, and the level of information and communication technology development has made it possible for the Higher Education Institutions (HEIs) to switch to online mode, this being the optimal solution amid the pandemic. The object of this paper is to analyse the practical aspects of distance learning under quarantine and to identify the key factors affecting its efficiency. The assessment of the distant technologies use during the educational process and its efficiency was carried out by means of anonymous online questionnaire survey of the students from 4 higher education institutions: University of the State Fiscal Service of Ukraine, National Transport University, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine and Separated structural subdivision of the Kyiv College of Municipal Economy of The V.I. Vernadsky Taurida National University. The research has revealed the level of technical provision for distance learning; the level and practical experience of using distance technologies by the participants of the educational process was determined; the behavioural factors (students’ attendance and teachers’ adherence to the class schedule and thematic outlines) were examined; motivational factors of students’ learning online were analysed; the most significant benefits of distance learning were examined; the higher education students’ attitude to the blended and distance forms of learning was determined. It has been substantiated that distance learning organisation in the institution based on a single shared platform is a prerequisite for ensuring a highly effective online learning process. The practical value of the paper lies in the application of the survey results to enhance and increase the distance learning efficiency at the higher education institution level.
Опис
Ключові слова
організація навчального процесу, режим онлайн, карантин, вища школа, анкетування, ефективність онлайн навчання, educational process organisation, online mode, quarantine, high school, questionnaires, online learning efficiency
Бібліографічний опис
Specifics of Distance Learning in the Modern Ukrainian Educational Space: Practices of the Higher Education Institutions of Ukraine / I. S. Sahaidak, T. M. Chorna, O. O. Balahura, V. P. Bykhovchenko // Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series «Pedagogy and Psychology». – 2021. – Vol. 7, No. 3. – Р. 29–38.
Зібрання