Основи інженерного забезпечення підрозділів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь-Державний податковий університет
Анотація
У навчальному посібнику «Основи інженерного забезпечення підрозділів» розглянуті основи інженерного забезпечення як складової бойового забезпечення сучасного загальновійськового бою (дій) у підрозділах Сухопутних військ тактичної ланки. На підставі узагальнення матеріалів інженерного забезпечення бойових дій, зокрема за досвідом бойових дій на території України з 2014 року, розглядаються питання організації виконання завдань інженерного забезпечення, розкриваються його особливості за умов повномасштабної агресії з боку РФ, надаються інструкції з експлуатації основних сучасних інженерних засобів, що використовуються в підрозділах Сил оборони України. Посібник призначений для курсантів, які навчаються за всіма військовими спеціальностями та спеціалізаціями у закладах вищої освіти України, громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу під час вивчення модулів «Тактична та тактикоспеціальна підготовка», «Всебічне забезпечення бою (дій)» навчальної дисципліни «Військова підготовка», й офіцерів тактичної ланки управління з невеликим досвідом роботи. The training manual "Fundamentals of engineering support of units" examines the basics of engineering support as a component of combat support of modern combined-arms combat (operations) in tactical units of the Ground Forces. On the basis of the generalization of the materials of the engineering support of hostilities, in particular on the experience of hostilities on the territory of Ukraine since 2014, the issue of the organization of the implementation of the tasks of engineering support is considered, its features are revealed under the conditions of full-scale aggression by the Russian Federation, instructions are provided for the operation of the main modern engineering means, which are used in units of the Defense Forces of Ukraine. The manual is intended for cadets studying all military specialties and specializations in higher education institutions of Ukraine, citizens of Ukraine studying under the reserve officer training program while studying the modules "Tactical and tactical special training", "Comprehensive combat support (operations)" of the educational discipline "Military training", and tactical management officers with little work experience.
Опис
Ключові слова
Інженерне забезпечення, бойові дії, інженерні засоби, забезпечення бою (дій), Збройні Сили України, Сили Оборони України, Engineering support, combat operations, engineering means, combat support (actions), Armed Forces of Ukraine, Defense Forces of Ukraine
Бібліографічний опис
Зайцев Д. В. Основи інженерного забезпечення підрозділів [Електронне видання] : навч. посіб. / Д. В. Зайцев, В. В. Ярема, А. О. Яфонкін ; Державний податковий університет. – Ірпінь, 2023. – 562 с.