Економічні перспективи підприємництва у воєнні часи та опісля

Анотація
Збірник містить тези VI Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні перспективи підприємництва у воєнні часи та опісля», що відбулася 22 травня 2023 р. на базі Державного податкового університету. Публікації відображають напрями та результати наукових досліджень, присвячених таким актуальним питанням, як: «Розвиток підприємництва: досвід обмеження, безпека та можливості»; «Моделі державної політики розбудови підприємництва та підприємницького середовища»; «Передові фінансові технології розвитку та стійкості бізнесу»; «Податкові напрями стимулювання підприємницької активності»; «Зовнішньоекономічна діяльність та управління міжнародними товарними потоками»; «Циркулярна економіка та екологічні інновації: державне регулювання, моделювання та стале управління»; «Україна – формування післявоєнних можливостей для розвитку бізнесу: погляд молоді». Видання призначене для науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів. The collection contains theses of the VI International Scientific and Practical Conference "Economic Prospects of Entrepreneurship in Wartime and After", which took place on May 22, 2023, on the basis of the State Tax University. Publications reflect directions and results of scientific research devoted to such topical issues as: "Entrepreneurship development: experience of limitations, security and opportunities"; "Models of state policy for the development of entrepreneurship and the entrepreneurial environment"; "Advanced financial technologies for business development and sustainability"; "Tax directions for stimulating entrepreneurial activity"; "Foreign economic activity and management of international commodity flows"; "Circular economy and ecological innovations: state regulation, modeling and sustainable management"; "Ukraine - formation of post-war opportunities for business development: the view of the youth". The publication is intended for scientists, young scientists, graduate students, and students.
Опис
Ключові слова
Воєнний час, економічні перспективи, економіка підприємництва, розвиток підприємництва, державна політика, зовнішньоекономічна діяльність, циркулярна економіка., Wartime, economic prospects, entrepreneurship economy, entrepreneurship development, state policy, foreign economic activity, circular economy.
Бібліографічний опис
Економічні перспективи підприємництва у воєнні часи та опісля [Електронне видання] : зб. тез VI Міжнародної науково-практичної конференції, 22 травня 2023 р., м. Ірпінь ; Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Державний податковий університет, ДУ «Інститут економіки і прогнозування НАН України» [та ін.]. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 718 с.