Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики

Анотація
До збірника увійшли тези доповідей учасників II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес -аналітики». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань, пов‘язаних з бухгалтерським обліком, оподаткуванням та бізнес-аналітикою; реформами в управлінні публічними фінансами; обліково-інформаційними системами; моделюванням та управлінням соціально-економічними процесами. Видання розраховане на широке коло читачів, які цікавляться окресленою проблематикою. The collection includes abstracts of the reports of the participants of the II International Scientific and Practical Internet Conference "Synergistic Drivers of the Development of Accounting, Tax Audit and Business Analytics". The publications reflect the results of the authors' scientific research, devoted to the coverage of current issues related to accounting, taxation and business analytics; reforms in the management of public finances; accounting and information systems; modeling and management of socio-economic processes. The publication is intended for a wide range of readers who are interested in the outlined issues.
Опис
Ключові слова
Податковий облік, податковий аудит, бізнес, публічні фінанси, обліково-інформаційні системи, соціально-економічні процеси, моделювання, фінансовий контроль, податкові ризики, оподаткування, Tax accounting, tax audit, business, public finance, accounting and information systems, socio-economic processes, modeling, financial control, tax risks, taxation
Бібліографічний опис
Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики [Електронне видання] : зб. тез за матеріалами II Міжнародної науково-практичної інтернет конференції, 28 квітня 2023 р., м. Ірпінь ; Міністерство фінансів України, Державний податковий університет, факультет податкової справи, обліку та аудиту [та ін.]. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 738 с.