Міжнародне інвестування та його вплив на економічний розвиток

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи - даного дослідження є теоретичні та практичні засади міжнародного інвестування в економіку України та визначення його впливу на економічний розвиток. Завданнями роботи є: На основі сформульованої мети було визначено наступні завдання дослідження: 1: Дослідити поняття та сутність міжнародного інвестування; 2: Визначити фактори впливу міжнародного інвестування на економічний розвиток країни; З: Проаналізувати динаміку та структуру міжнародних інвестицій в економіку України; 4: Визначити особливості та тенденції міжнародного інвестування в економіку України; 5: Оглянути проблеми та перспективи розвитку міжнародного інвестування в економіку України. The purpose of the work - of this study is the theoretical and practical foundations of international investment in the economy of Ukraine and determining its impact on economic development. The tasks of the work are: Based on the formulated goal, the following research tasks were defined: 1: Explore the concept and essence of international investment; 2: Determine the factors of influence of international investment on economic development of the country; Q: To analyze the dynamics and structure of international investments in economy of Ukraine; 4: Determine the features and trends of international investment in the economy of Ukraine; 5: Review the problems and prospects of the development of international investment in the economy of Ukraine.
Опис
Ключові слова
поняття та сутність міжнародного інвестування, інвестиції, міжнародне інвестування, залучення іноземного капіталу, обсяг міжнародних інвестицій, ефективність потоків міжнародних інвестицій, concept and essence of international investment, investment, international investment, attraction of foreign capital, volume of international investment, efficiency of international investment flows
Бібліографічний опис
Дриняєв А. Ю. Міжнародне інвестування та його вплив на економічний розвиток : кваліфікаційна робота / А. Ю. Дриняєв ; наук. кер. О. В. Коляда ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. —82 с.