Науково-методичні аспекти спортивної підготовки спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Katowice : Publishing House of University of Technology
Анотація
Розглянуто особливості науково методичних аспектів спортивної підготовки спортсменів бойового хортингу на основі раціональної побудови тренувального процесу. Охарактеризовано специфічні принципи спортивної діяльності спортсменів бойового хортингу: легітимності, демократизації навчально-тренувального процесу, системності, стратегічної цілісності, багатоаспектності, систематичності, доступності та індивідуальності, динамічності, циклічності, вікової адекватності педагогічного впливу. Отримано дані про функціональні і антропометричні показники, їхній вплив на розвиток фізичної, тактичної, технічної підготовки спортсменів бойового хортингу, що забезпечують застосування сучасних методів і засобів для підвищення їх фізичної підготовки. Розділ монографії «Науково-методичні аспекти спортивної підготовки спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти» має три підрозділи: 1) структура базових чинників формування спортивної діяльності спортсменів (учнівська та студентська молодь, курсанти), які займаються бойовим хортингом; 2) формування специфічних принципів спортивної діяльності в спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти; 3) аналіз оцінки ефективності вдосконалення структури і змісту спортивної підготовки спортсменів бойового хортингу: учнівська та студентська молодь, курсанти. Peculiarities of scientific methodical aspects of sports training of Combat Horting athletes based on the rational construction of the training process are considered. The specific principles of sports activities of Combat Horting athletes are characterized: legitimacy, democratization of the educational and training process, systematicity, strategic integrity, multifacetedness, systematicity, accessibility and individuality, dynamism, cyclicality, age adequacy of pedagogical influence. Data on functional and anthropometric indicators were obtained, their influence on the development of physical, tactical, and technical training of Combat Horting athletes, which ensure the use of modern methods and means to improve their physical fitness. Section of the monograph «Scientific and methodological aspects of sports training of Combat Horting athletes: pupils and student youth, cadets» has three divisions: 1) the structure of the basic factors of the formation of the sports activities of athletes (pupils and student youth, cadets) engaged in Combat Horting; 2) formation of specific principles of sports activity in Combat Horting athletes: pupils and student youth, cadets; 3) analysis of the evaluation of the effectiveness of improving the structure and content of sports training of Combat Horting athletes: pupils and student youth, cadets.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, спортсмени, учнівська та студентська молодь, курсанти, аналіз, стратегія, методика, спортивна підготовка, тактична підготовка, фізична підготовка, специфічні принципи, навчально-тренувальний процес., Combat Horting, athletes, pupils and student youth, cadets, analysis, strategy, technique, sports training, tactical training, physical training, specific principles, educational and training process.
Бібліографічний опис
Dovhan N. Scientific and methodological aspects of sports training of Combat Horting athletes: pupils and student youth, cadets / N. Dovhan // Physical culture, sports and physical rehabilitation in modern society : monograph / edited by N. Khlus, O. Nestorenko. – Katowice : Publishing House of University of Technology, 2022. – P. 78–101.
Зібрання