Митне право

Анотація
Навчальний посібник розкриває суспільні відносини, які виникають у процесі переміщення через митний кордон України товарів, предметів і транспортних засобів, а також правові категорії, наукові погляди та концепції, характерні для науки митного права. Це видання є універсальним, у ньому комплексно охоплено найбільш важливі питання митного права та структуровано різноманітні практичні завдання для здобувачів. Окрема тема присвячена організації протидії легалізації тіньових доходів, зважаючи на її зв’язок із проблемою забезпечення митної безпеки, боротьби з контрабандою. Навчальний посібник складається із теоретичного матеріалу до кожної теми, запитань для самоконтролю знань та рекомендованої літератури. The study guide reveals the social relations that arise in the process of movement of goods, objects and vehicles across the customs border of Ukraine, as well as legal categories, scientific views and concepts characteristic of the science of customs law. This edition is universal, it comprehensively covers the most important issues of customs law and structured a variety of practical tasks for applicants. A separate topic is devoted to the organization of combating the legalization of shadow income, taking into account its connection with the problem of ensuring customs security and combating smuggling. The study guide consists of theoretical material for each topic, questions for self-monitoring of knowledge and recommended literature.
Опис
Ключові слова
митне право, митний кордон, транспортні засоби, тіньові доходи, митна безпека, контрабанда, customs law, customs border, vehicles, shadow income, customs security, smuggling
Бібліографічний опис
Митне право : навч. посіб. [Електронний документ] / О. П. Рябченко, В. Я. Мацюк, В. В. Чмелюк [та ін.] ; за заг. ред. І. П. Петрової ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 470 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 140).