Німецька і економіка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь : Ун-т ДФС України
Анотація
Навчальний посібник розроблений для студентів економічних спеціальностей, які вивчають німецьку мову. Ретельно підібраний матеріал допоможе студентам оволодіти термінологією та вивчити ідіоматичні вирази мови фахового спілкування, розвинути та поглибити навички усного та писемного мовлення, застосовувати здобуті у процесі вивчення німецької мови професійні та комунікативні навички для більш ефективного вирішення ситуативних проблем економічного спрямування. Відзначається доступністю, аргументованим рівнем складності, відповідності навчальній програмі, розподілом матеріалу на блоки згідно з дидактичною метою. Навчальний посібник рекомендований для використання на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної роботи. The study guide is designed for students of economics majors who study the German language. Carefully selected material will help students master the terminology and learn idiomatic expressions of the language of professional communication, develop and deepen oral and written communication skills, apply the professional and communication skills acquired in the process of studying the German language to more effectively solve situational problems of economic direction. It is characterized by accessibility, reasoned level of complexity, compliance with the curriculum, distribution of material into blocks according to the didactic purpose. The study guide is recommended for use in practical classes, during independent and individual work.
Опис
Ключові слова
німецька мова, мовлення, спілкування, комунікації, german language, speech, communication, communications
Бібліографічний опис
Найдюк О. В. Deutsch und Wirtschaft : навч. посіб. [Електронний документ] / О. В. Найдюк ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2019. – 148 с. – (Серія «На допомогу студенту УДФСУ» ; т. 50).