Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики

Анотація
У монографії розглянуті такі питання, як уніфікація і вдосконалення понятійного та термінологічного апарату державного фінансового аудиту; процедури і методика державного фінансового аудиту у галузях бюджетного, податкового та митного контролю; шляхи гармонізації принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту з різних напрямів фінансового контролю; перспективні напрями розвитку державного фінансового аудиту та державного фінансового контролю. Метою монографії є гармонізація принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту в різних сферах фінансового контролю. Рекомендовано для працівників органів державного фінансового контролю, науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами державного фінансового аудиту. The monograph examines such issues as the unification and improvement of the conceptual and terminological apparatus of the state financial audit; procedures and techniques of state financial audit in the areas of budgetary, tax and customs control; ways of harmonizing the principles, procedures and methods of state financial audit from various areas of financial control; perspective directions of development of state financial audit and state financial control. The purpose of the monograph is to harmonize the principles, procedures and methods of state financial audit in various areas of financial control. Recommended for employees of state financial control bodies, scientists, teachers, graduate students, students, as well as anyone interested in the problems of state financial audit.
Опис
Ключові слова
державний фінансовий аудит, методика державного фінансового аудиту, податковий контроль, митний контроль, фінансовий контроль, фінансовий аудит, state financial audit, state financial audit methodology, tax control, customs control, financial control, financial audit
Бібліографічний опис
Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики : монографія [Електронний документ] / за заг. ред. О. А. Шевчука, А. В. Лісового ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 390 с. ‒ (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 144).
Зібрання