Виховання толерантності у дошкільників, учнів ЗОШ та студентської молоді через естафети, рухливі та українські народні рухливі ігри

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Умань : ПП Жовтий О. О.
Анотація
У статті перераховано рухливі ігри та естафети, які рекомендовано дослідниками проводити під час туристичних походів для задоволення потреб молодого організму у руховій діяльності. Досліджено у літературних джерелах поняття “туризм”; функції та види сучасного туризму; виокремлено основні нормативно-правові документи та програми факультативу “Пішохідний туризм”; подано рекомендації педагогам і батькам по спільній співпраці школи і сім’ї для створення у дітей свідомої позиції щодо активної рухової діяльності. У статті через психолого-педагогічні джерела здійснено теоретичний аналіз щодо тлумачення поняття «толерантність». Теоретично доведено, яким чином естафети, рухливі та українські народні рухливі ігри можуть вплинути на виховання толерантності у дошкільників, учнів загальноосвітньої школи та студентської молоді. Визначено первинні чинники, які впливають на виховання толерантності у сучасної підростаючої особистості.
Опис
Ключові слова
виховання толерантності, естафети, рухливі ігри, українські народні рухливі ігри, дошкільники, учні загальноосвітньої школи, студентська молодь, приклад педагогів, дорослих, батьків, соціально-педагогічне середовище, бесіди, розповіді, анкетування., tolerance, relay races, outdoor games, outdoor games Ukrainian folk, Preschoolers, school students, college students, example of teachers, adults, parents, social and educational environment, interviews, stories, questionnaires.
Бібліографічний опис
Діхтяренко З. М. Виховання толерантності у дошкільників, учнів ЗОШ та студентської молоді через естафети, рухливі та українські народні рухливі ігри / З. М. Діхтяренко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини ; [ред. кол. : Побірченко Н. С. та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О. О., 2011. – Вип. 39. – Ч. 1. – C. 164–172.
Зібрання