Психолого-педагогічна класифікація рухливих ігор

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Київ
Анотація
У статті за результатами публікацій виділяються дослідники, які приділяли увагу цій проблемі. Узагальнивши знання, була розроблена класифікація рухливих ігор за характером рухової діяльності та впливом на розвиток фізичних і вольових якостей (ігри з елементами стройових вправ; ігри з ходьбою; ігри з елементами загальнорозвивальних вправ; ігри з бігом; ігри зі стрибками; ігри з метанням; ігри з елементами прикладних вправ; ігри з елементами рівноваги; ігри з елементами акробатики; гри, які визначають рівень розвитку фізичних якостей; ігри з елементами боротьби; ігри з елементами танцю; ігри на воді; ігри взимку (на лижах); ігри з елементами футболу). The article highlighted the results of publications researchers have paid attention to this problem. Summarized the knowledge was developed classification of outdoor games for mobile nature activities and influence the development of physical and volitional qualities (games with elements of combatant exercises, games with elements zahalnorozvyvalnyh exercises, games with walking, running games, games with jumping, throwing games, games with elements of applied exercises, games with elements of balance; game with elements of acrobatics, games that determine the level of physical qualities; game with elements of struggle; game with elements of dance, water games, games in the winter (skiing) game with elements of football).
Опис
Ключові слова
рухливі ігри, психолого-педагогічна класифікація, фізичні та вольові якості, інтенсивність, вікова категорія, стать, малі фольклорні форми, ігри з елементами футболу., outdoor games, psycho-pedagogical classification, physical and volitional qualities, intensity, age category, sex, small folk forms with elements of soccer games.
Бібліографічний опис
Діхтяренко З. М. Психолого-педагогічна класифікація рухливих ігор / З. М. Діхтяренко // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Інститут інноваційних технологій і змісту освіти. – К. , 2011. – Вип. 70. – С. 131–139.
Зібрання