Вектори еволюції та перспективи підприємництва в умовах сучасних викликів. Ч. 1. Економічні перспективи підприємництва

Анотація
У збірнику опубліковано матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, присвячені питанням осмислення економічних проблем та перспектив розвитку підприємництва. Основними напрямами досліджень є: теорія підприємництва та вектори її еволюції в умовах сучасних викликів; держава і бізнес: цілі, моделі, засоби взаємодії; цифровізація і кіберзахист підприємницького простору; правове регулювання підприємництва; економічна безпека підприємницької діяльності: нові загрози; малий, середній і великий бізнес: інституційні особливості становлення та розбудови; маркетинг і логістика ефективного бізнесу; фінанси підприємництва та виклики його фінансовізації; Україна – територія можливостей для розвитку бізнесу: погляд молоді. Видання призначене для науковців, молодих вчених, аспірантів, студентів. Materials of the fourth International Scientific and Practical Conference, dedicated to comprehension of economic problems and perspectives of business development, are in the collection. Main directions of research are the Theory of entrepreneurship and vectors of its evolution in modern challenges; state and business: goals, models, means of interaction; digitalization and cyber defense of modern business space: new realities in a pandemic; legal regulation of entrepreneurship; economic security of business; Small, medium and large business: institutional features of formation and development; marketing and logistics of effective business; entrepreneurship finance and challenges of its financing; Ukraine – an area of business development opportunities: the view youth. Edition is designed for scientific society, young scientists, postgraduates and students.
Опис
Ключові слова
економіка підприємництва, теорія підприємництва, соціальне підприємництво, мотивація, політика підприємництва, економічний розвиток, інклюзивна економіка, бізнес, цифровізація, кіберзахист, правове регулювання, економічна безпека, маркетинг, логістика, фінанси підприємництва, entrepreneurship economics, entrepreneurship theory, social entrepreneurship, motivation, entrepreneurship policy, economic development, inclusive economy, business, digitalization, cyber protection, legal regulation, economic security, marketing, logistics, entrepreneurship finance
Бібліографічний опис
Вектори еволюції та перспективи підприємництва в умовах сучасних викликів = Vectors of evolution and prospects of entrepreneurship in today`s challenges : зб. матер. ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 8–9 жовтня 2020 р., м. Ірпінь : у 2 ч. Ч. 1. Економічні перспективи підприємництва = Economic Perspectives of Entrepreneurship (ICEPE`20) [Електронний документ] / Міністерство освіти і науки України, Міністерство фінансів України, Ун-т державної фіскальної служби України [та ін.]. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 242 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 160).