Правове забезпечення фінансової безпеки України

Анотація
У монографії розкриваються сучасний стан та тенденції реформування правового забезпечення фінансової безпеки України. Значна увага присвячена розкриттю проблем вітчизняного правового регулювання фінансової безпеки держави, її структурних елементів у сучасних умовах їх реформування. Проаналізовані наукові дослідження щодо нормативного закріплення категорій та понять. На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного законодавства у сфері регулювання фінансової безпеки держави запропоновані концептуальні напрями щодо підвищення рівня її правового регулювання з метою покращення життя українського суспільства. Буде корисною для законодавців, науковців, практиків, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться вирішенням проблем забезпечення фінансової безпеки України. The monograph reveals the current state and trends in the reform of the legal provision of financial security of Ukraine. Considerable attention is devoted to the disclosure of the problems of domestic legal regulation of the financial security of the state, its structural elements in the modern conditions of their reformation. Analyzed scientific research on the normative consolidation of categories and concepts. On the basis of the analysis of foreign and domestic legislation in the field of regulation of the financial security of the state, conceptual directions are proposed for increasing the level of its legal regulation in order to improve the life of Ukrainian society. It will be useful for legislators, scientists, practitioners, graduate students, students, as well as those who are interested in solving the problems of ensuring the financial security of Ukraine.
Опис
Ключові слова
фінансова безпека, правове забезпечення, правова держава, податкова політика, економічна криза, financial security, legal security, rule of law, tax policy, economic crisis
Бібліографічний опис
Правове забезпечення фінансової безпеки України : монографія [Електронний документ] / В. Т. Білоус, О. О. Бригінець, О. В. Драган, Л. М. Касьяненко [та ін.] ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2020. – 428 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 164).
Зібрання