Теоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці

Анотація
Основу монографії становлять результати досліджень провідних вчених України. У виданні представлено наукові роботи з проблематики комп’ютерного моделювання сучасних соціально-економічних процесів з використанням комп’ютерних баз знань в економіці, взаємовпливів синергетичних ефектів у міждисциплінарному інформаційному моделюванні баз знань. Розглянуто окремі моделі безпеки й оцінки складності розробки програмного забезпечення, важливі питання професійної компетентності майбутніх фахівців фіскальної служби України, Мінфіну та інших відомств, деякі специфічні інтерактивні технології навчання, використання хмарних обчислень в освіті, електронній комерції та популяризації понять інформаційної безпеки у контексті знання орієнтованих технологій. Рекомендовано для фахівців у галузях економіки, інформаційних технологій, управління проєктами і програмами для студентів та аспірантів, а також науковців і викладачів закладів вищої освіти. Статті відтворені з авторських оригіналів в авторській редакції. The monograph is based on the results of research by leading Ukrainian scientists. The publication presents scientific works on the problems of computer modeling of modern socio-economic processes using computer knowledge bases in the economy, the interactions of synergistic effects in interdisciplinary information modeling of knowledge bases. The author considers some models of security and assessment of the complexity of software development, important issues of professional competence of future specialists of the Fiscal Service of Ukraine, the Ministry of Finance and other agencies, some specific interactive learning technologies, the use of cloud computing in education, e-commerce and the popularization of information security concepts in the context of knowledge-based technologies. Recommended for specialists in the fields of economics, information technology, project and program management for undergraduate and graduate students, as well as researchers and teachers of higher education institutions. The articles are reproduced from the author's originals in the author's edition.
Опис
Ключові слова
комп’ютерне моделювання, інжиніринг, інформатизація, електронна освіта, наукові дослідження, computer modeling, engineering, informatization, e-education, scientific research
Бібліографічний опис
Теоретико-методологічні основи комп’ютерних баз знань в економіці: монографія [Електронний документ] / С. П. Ріппа, І. Д. Погорєловська, О. В. Редич [та ін.] ; за ред. С. П. Ріппи ; Ун-т держ. фіск. служби України. – Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2021. – 170 с.
Зібрання