Кафедра митної справи та товарознавства

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 14
 • Документ
  Розвиток митно-логістичних послуг в Україні
  (Ірпінь, 2023) Цибульський Олександр Ігорович; Tsybulskyi Oleksandr Ihorovych
  У роботі досліджується економічна сутність митно-логістичних послуг в Україні на прикладі ПрАТ «Укргідроенерго», визначено основні напрямки їх розвитку. Виділено критеріїв та показники оцінювання ефективності митно-логістичних послуг в Україні та надано загальну характеристику митно-логістичної діяльності підприємства. The article studies the economic essence of customs and logistics services in Ukraine on the example of PJSC «Ukrhydroenergo», identifies the main directions of their development. The criteria and indicators for assessing the efficiency of customs and logistics services in Ukraine are allocated and a general description of the customs and logistics activities of the enterprise is provided.
 • Документ
  Роль Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних інтересів України
  (Ірпінь, 2023) Попадинець Валерія Іванівна; Popadynets Valeriya Ivanivna
  У роботі досліджено роль Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних, митних інтересів країни, оцінці сучасних викликів та можливостей, аналізі технологічних інновацій та міжнародного досвіду. Сформульовані пропозиції, щодо удосконалення роботи Державної митної служби України в системі забезпечення захисту економічних інтересів країни. The article examines the role of the State Customs Service of Ukraine in the system of ensuring the protection of economic and customs interests of the country, assessing current challenges and opportunities, analysing technological innovations and international experience. The article formulates proposals for improving the work of the State Customs Service of Ukraine in the system of ensuring the protection of the country's economic interests.
 • Документ
  Мінімізація транспортних витрат як інструмент оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоках
  (Ірпінь, 2023) Поліщук Владислав Олегович; Polishchuk Vladyslav Olehovych
  У роботі розглянуто сутність митної вартості в імпортних (експортних) потоках зовнішньоекономічної діяльності України. Охарактеризовано процес транспортних перевезень у зовнішньоекономічній діяльності та виявлено особливості встановлення і контролю митної вартості в імпортних (експортних) транспортних потоках. Вивчено зарубіжний досвід мінімізації транспортних витрат при оптимізації митної вартості в імпортних (експортних) потоків. The article considers the essence of customs value in import (export) flows of foreign economic activity of Ukraine. The article describes the process of transport in foreign economic activity and identifies the peculiarities of establishing and controlling customs value in import (export) transport flows. The foreign experience of minimising transport costs while optimising customs value in import (export) flows is studied.
 • Документ
  Оптимізація митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання товарів
  (Ірпінь, 2023) Пирожок Євгенія Сергіївна; Pyrozhok Yevheniya Serhiyivna
  У роботі розглянуто напрями митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання товарів. Проаналізовано сучасний стан взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання в Україні під час війни. Проведено SWOT-аналіз перспективних напрямків розвитку митного регулювання відносин у ланцюгах постачання товарів та обґрунтовано напрями оптимізації митного забезпечення взаємодії учасників глобальних ланцюгів постачання. Сформульовано пропозиції з питань шляхів вдосконалення механізмів, які поліпшать процес взаємодії митного забезпечення та учасниками глобальних ланцюгів постачання. The article examines the areas of customs support for the interaction of participants in global supply chains. The current state of interaction between participants of global supply chains in Ukraine during the war is analysed. A SWOT-analysis of promising areas for the development of customs regulation of relations in supply chains is carried out and directions for optimising customs support for the interaction of participants in global supply chains are substantiated. Proposals on ways to improve the mechanisms that will improve the process of interaction between customs and global supply chain participants are formulated.
 • Документ
  Вплив митного оподаткування на функціонування автомобільного ринку України
  (Ірпінь, 2023) Паращук Дмитро Васильович; Parashchuk Dmytro Vasylovych
  У роботі досліджено основні засади оподаткування імпорту легкових автомобілів, зроблено аналіз класифікації транспортних засобів для цілей митного оподаткування та аналіз сучасного стану автомобільного ринку України. Досліджено позитивні та негативні наслідки змін митного оподаткування на функціонування ринку легкових автомобілів. Проаналізовано механізм податкового стимулювання ціноутворення та популяризації електромобілів. Досліджено зарубіжний досвід оподаткування імпорту легкових автомобілів та зроблено пропозиції напрямів удосконалення системи оподаткування імпорту легкових авто. The article examines the basic principles of taxation of imports of passenger cars, analyses the classification of vehicles for customs taxation purposes and analyses the current state of the automotive market of Ukraine. The positive and negative effects of changes in customs taxation on the functioning of the passenger car market are studied. The mechanism of tax incentives for pricing and promotion of electric vehicles is analysed. The foreign experience of taxation of imports of passenger cars is studied and proposals for improving the system of taxation of imports of passenger cars are made.