Зарубіжний досвід застосування митних інформаційних технологій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Інноваційна економіка
Анотація
Окреслено основні переваги застосування митних інформаційних технологій у сфері здійснення державної митної справи. Проаналізовано основні положення міжнародних нормативно-правових та інструктивних актів. На прикладі Сінгапуру та США розкриті питання еволюції та функціонування ІТ систем у діяльності митних служб. Зроблено висновок про орієнтацію митних інформаційних систем Сінгапуру на спрощення зовнішньоекономічної діяльності на відміну від Митно-прикордонної служби США де превалюють безпекові акценти функціонування ІТ систем. The main advantages of the use of customs information technologies in the field of state customs are outlined. The main provisions of international normative legal and instructive acts are analyzed. The example of Singapore and the United States reveals the evolution and functioning of IT systems in the activities of customs services. It is concluded that the focus of Singapore's customs information systems on the simplification of foreign economic activity in contrast to the US Border Guard Service, where security accents of IT systems prevail.
Опис
Ключові слова
митна служба, інформаційні технології, митні ризики, система TradeNet, Всесвітня митна організація, Кіотська конвенція, безпека, митні процедури, customs service, information technology, customs risks, TradeNet system, World Customs Organization, Kyoto Convention, security, customs procedures
Бібліографічний опис
Фрадинський О. А. Зарубіжний досвід застосування митних інформаційних технологій / О. А. Фрадинський, А. І. Брендак // Інноваційна економіка. – 2020. – № 5-6. – С. 168–175.
Зібрання