Запобігання корупції в органах ДФС України: науково-методичний та прикладний аспекти

Анотація
У монографії досліджено сутність та співвідношення таких понять, як «корупція», «запобігання та протидія корупції», «фактори», «ризики», «стандарти», «керівництво і лідерство», у контексті запобігання корупції. Проаналізовано міжнародний, зарубіжний та вітчизняний досвід із запобігання та протидії корупції. На цій підставі окреслено визнані світовою спільнотою антикорупційні стандарти в органах державного управління та розроблено модель антикорупційної діяльності Державної фіскальної служби України, а також рекомендації щодо упровадження антикорупційних стандартів. Висвітлено фактори, що впливають на формування внутрівідомчих корупційних ризиків ДФС. Запропоновано систематизацію корупційних ризиків у контексті функцій і процедур, які закріплені за структурними підрозділами ДФС та її органами. Проаналізовано міжнародну, зарубіжну та національну практику управління корупційними ризиками, досліджено науково-теоретичні аспекти функціонування систем управління зазначеними ризиками, розроблено та запропоновано методику вдосконалення системи ризик-менеджменту у сфері запобігання корупції. У монографії розкрито проблематику керівництва і лідерства у контексті забезпечення антикорупційних стандартів в органах ДФС. Запропоновано науково обґрунтовані методичні рекомендації щодо приведення у відповідність до чинного законодавства функціональних обов’язків керівників органів і структурних підрозділів Державної фіскальної служби України, конкретизації та посилення їх ролі у процесі внутрівідомчої антикорупційної діяльності, а також в удосконаленні відомчих нормативно-правових актів у цій сфері. The monograph explores the nature and relationship of such concepts as "corruption", "prevention and counteraction to corruption", "factors", "risks", "standards", "leadership and leadership" in the context of corruption prevention. The international, foreign and domestic experience in preventing and combating corruption is analyzed. The factors that influence the formation of the internal fiscal corruption risks of the State Fiscal Service are highlighted. The monograph describes the issues of leadership and leadership in the context of ensuring anti-corruption standards in the SFS bodies.
Опис
Ключові слова
корупція, запобігання корупції, протидія корупції, ризики, стандарти, ризик-менеджмент, антикорупційна політика, corruption, prevention of corruption, counteracting corruption, risks, standards, risk management, anti-corruption policy
Бібліографічний опис
Запобігання корупції в органах ДФС України: науково-методичний та прикладний аспекти : монографія / за заг. ред. О. М. Розума ; Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Науково-дослідний ін-т фіскальної політики. – Київ : Алерта, 2017. – 242 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні»)
Зібрання