Адміністративно-правові засади вдосконалення діяльності інституції внутрішньої безпеки органів ДФС

Анотація
У науковому виданні авторським колективом досліджено правовий статус Головного управління внутрішньої безпеки як самостійного структурного підрозділу Державної фіскальної служби України та оперативного підрозділу податкової міліції. З урахуванням досвіду США, країн ЄС, Республіки Казахстан у сфері організації внутрішньої безпеки в органах доходів і зборів запропоновано Програму дій з реформування інституції внутрішньої безпеки ДФС України. Висвітлено застосування ризик-менеджменту в діяльності інституції внутрішньої безпеки органів ДФС, корупційні ризики як складову інституційних ризиків, зокрема у сфері дискреційних повноважень. Запропоновано рекомендації щодо запровадження автоматизованих аналітичних платформ, на основі яких збирається, аналізується інформація щодо виявлення корупційних ризиків та здійснюється управління ними. In the scientific publication, the author's team investigated the legal status of the Main Department of Internal Security as an independent structural unit of the State Fiscal Service of Ukraine and an operational unit of the tax police. Taking into account the experience of the USA, EU, Kazakhstan in the field of internal security in the bodies of revenues and fees, was proposed a Program of Action to reform the internal security institution of the SFS of Ukraine. The application of risk management in the activities of the internal security institution of the SFS is highlighted. Corruption risks as a component of institutional risks, in particular in the area of discretionary powers. Recommendations for the introduction of automated analytical platforms are proposed, on the basis of which information on the detection of corruption risks is collected, analyzed and managed.
Опис
Ключові слова
інституції внутрішньої безпеки, корупційні ризики, корупційні правопорушення, Державна фіскальна служба України, institutions of internal security, corruption risks, corruption offenses, State Fiscal Service of Ukraine
Бібліографічний опис
Адміністративно-правові засади вдосконалення діяльності інституції внутрішньої безпеки органів ДФС : наукове видання / В. Ф. Дейнека, Н. М. Лисецька, В. М. Пєхова [та ін.] ;за заг. ред. С. І. Федчук. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2019.- 126 с.
Зібрання