Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія держави і права»

Анотація
Навчально-методичний посібник підготовлений колективом авторів на основі сучасних теоретико-методологічних досягнень світової та вітчизняної юриспруденції. За змістом відповідає програмі курсу «Теорія держави і права» і побудований за модульно-рейтинговою системою. Посібник розрахований на студентів та курсантів Університету державної податкової служби України та спрямований на якісну підготовку фахівців за напрямком «Правознавство» та «Правоохоронна діяльність». The textbook is prepared by a team of authors based on modern theoretical and methodological achievements of world and domestic jurisprudence. The content corresponds to the program of the course "Theory of State and Law" and is built on a modular rating system. The manual is designed for students and cadets of the University of the State Tax Service of Ukraine and is aimed at quality training in the field of "Law" and "Law Enforcement".
Опис
Ключові слова
право, держава, суспільство, політична система, форми держави, функції держави, механізм держави, норма права, правова система, система законодавства, правоутворення., law, state, society, political system, forms of state, functions of the state, mechanism of the state, rule of law, legal system, system of legislation, law-making.
Бібліографічний опис
Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Теорія держави і права» / А. Є. Шевченко, А. В.Старостюк, М. В. Кармаліта, А. М. Талах ; за заг. ред. проф. А. Є. Шевченка ; Нац. ун-т державної податкової служби України, Каф. теорії права та держави. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 256 с.