Бойовий хортинг як засіб формування професійно-прикладних якостей курсантів і працівників силових структур

Анотація
У статті розкрито потенційні можливості бойового хортингу як ефективного засобу фізичної і психологічної підготовки та формування професійних якостей курсантів закладів вищої освіти і працівників правоохоронних органів. Підтримка високої боєготовності даної категорії курсантської молоді і співробітників силових структур держави забезпечується цілеспрямованим розвитком професійно важливих рухових здібностей і багато в чому залежить від рівня їх спеціальної фізичної підготовленості. У зв'язку з цим особливу роль набуває питання розробки методики викладання бойового хортингу, педагогічного контролю спеціальної фізичної підготовленості курсантів і слухачів освітніх установ – майбутніх співробітників спеціальних підрозділів правоохоронних органів, успішність професійної діяльності яких буде багато в чому визначатися рівнем розвитку фізичних якостей в їх загальному і спеціальному проявах. Стаття присвячена вивченню проблемного питання організації фізичної підготовки курсантів і слухачів освітніх організацій України в цілому і зокрема курсантів і слухачів, які займаються бойовим хортингом. Обґрунтовано, що самостійна фізична підготовка для курсантів і слухачів освітніх установ і співробітників правоохоронних органів є однією з провідних форм розвитку і підтримки на досягнутому рівні фізичних якостей і функціональних можливостей. Крім того, систематичні заняття бойовим хортингом роблять благотворний вплив на всі органи і системи організму. Впроваджено методику фізичної підготовки курсантів і слухачів освітніх організацій на основі каталогу стандартизованих тренувальних завдань бойового хортингу, спрямованих на розвиток фізичних здібностей. Найважливішим моментом є не тільки позитивна динаміка результативності, а й той факт, що фізична підготовленість підвищує і загальний рівень здоров'я курсантів і працівників правоохоронних органів, що в подальшому буде сприяти ефективному вирішенню оперативно-службових завдань. The article reveals the potential of combat horting as an effective means of physical and psychological training and formation of professional qualities of cadets of higher education institutions and law enforcement officers. Support of high combat readiness of this category of cadet youth and employees of law enforcement agencies of the state is provided by purposeful development of professionally important motor abilities and in many respects depends on a level of their special physical training. In this regard, a special role is played by the development of methods of teaching combat horting, pedagogical control of special physical fitness of cadets and students of educational institutions – future employees of special law enforcement agencies, the success of which will be largely determined by the level of physical qualities in their overall and special manifestations. The article is devoted to the study of the problematic issue of the organization of physical training of cadets and students of educational organizations of Ukraine in general and in particular of cadets and students engaged in combat horting. It is substantiated that independent physical training for cadets and students of educational institutions and law enforcement officers is one of the leading forms of development and support at the achieved level of physical qualities and functional capabilities. In addition, regular combat horting has a beneficial effect on all organs and systems of the body. The method of physical training of cadets and listeners of educational organizations on the basis of the catalog of standardized training tasks of combat horting directed on development of physical abilities is introduced. The most important point is not only the positive dynamics of performance, but also the fact that physical fitness improves the overall level of health of cadets and law enforcement officers, which will further contribute to the effective solution of operational and service tasks.
Опис
Ключові слова
бойовий хортинг, методика тренувань, прийоми самозахисту, правоохоронні органи, силове затримання, фізична підготовка, психологічна підготовка, курсанти, заклад вищої освіти, прийоми самозахисту, бойова готовність, екстремальні ситуації, фізичне виховання, функціональна підготовка, combat horting, training methods, self-defense techniques, law enforcement agencies, force detention, physical training, psychological training, cadets, higher education institution, self-defense techniques, combat readiness, extreme situations, physical education, functional training
Бібліографічний опис
Бондарчук В. В. Бойовий хортинг як засіб формування професійно-прикладних якостей курсантів і працівників силових структур / В. В. Бондарчук, Е. А. Єрьоменко, В. В. Чмелюк, // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 188–200.
Зібрання