Вплив здоров’я на нетрадиційні біомеханічні показники серця спортсменів за результатами даних ехокардіографії

Анотація
У статті оприлюднені дані показників ехокардіографії, що отримані на протязі 20 років при експериментальному обстежені спортсменів вищої кваліфікації віком від 18 до 21 року (208 осіб). Дослідники роблять акцент про вплив рівня здоров’я на нетрадиційні біомеханічні показники серця спортсменів за результатами даних ехокардіографії. Адже, історія розвитку знань про здоров’я нараховує понад 2000 років. Таким чином, здоров’я – це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних недоліків. Орієнтовне співвідношення різних чинників забезпечення здоров’я сучасної людини має основні чотири похідні: генетичний (20 %), стан навколишнього середовища (20 %), медичне забезпечення (8 %), умови та спосіб життя людей (52 %) (Статут Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я (ВООЗ). Автори звертають увагу, що розвиток біомеханічних досліджень із різних видів спорту тривав завдяки працям науковців, а хортинг (національний вид спорту України) почали досліджувати тільки на початку ХХІ століття науковці та спортсмени-науковці, які описували власні проведені дослідження в збірнику наукових праць «Теорія і методика хортингу». Адже, офіційне визнання хортингу видом спорту відбулося в 2009 році. Безперечно, описані дані ехокардіографії у спортсменів різних спеціальностей; інформативність величини градієнта модуля пружності К; інформативність енергетичних показників – це не весь арсенал багаторічних досліджень викладачів-науковців, лікарів-науковців і спортсменів-науковців. The article published figures echocardiography data obtained during 20 years with the pilot surveyed the athletes of the highest qualification aged 18 to 21 years (208 people). Researchers have focused on the impact of health on innovative biomechanical heart rate of athletes on the results of echocardiography data. Indeed, the history of knowledge about health has more than 2000 years. So health care – a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or deficiencies. The tentative value of various factors ensuring the health of modern man has four main derivatives genetic (20 %), the environment (20 %), health care (8 %), conditions and way of life (52 %) (Charter of the World Health (wHO). The authors point out that the development of biomechanical studies of different sports continued through the works of scientists and Horting (national sport Ukraine) began to investigate only the beginning of the XXI century, scientists and athletes scientists who describe their own studies in the collection of scientific papers «Theory and Methods Horting». Indeed, official recognition Horting sport took place in 2009. Undoubtedly described data Echocardiography in athletes of various disciplines, informative value of the gradient modulus K, informative energy performance – this is not the whole arsenal long-term studies teachers, academics, doctors, scientists and athletes and scientists.
Опис
Ключові слова
хортинг, види спорту, здоров’я, ехокардіографіїя, спортсмени, показники серця, фізичне, духовне та соціальне благополуччя, здоровий спосіб життя людини, збірник наукових праць., horting, sports, health, ehokardiohrafiyiya, athletes, heart rate, physical, spiritual and social well-being and healthy life, technologies.
Бібліографічний опис
Вплив здоров'я на нетрадиційні біомеханічні показники серця спортсменів за результатами даних ехокардіографії / Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко, В. Чибісов, Ю. Рейдерман, Д. Загороднюк // Теорія і методика хортингу. – 2016. – Вип. 5. – С. 102–111.
Зібрання