Окремі аспекти правового статусу арбітражного керуючого

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Юридична Україна
Анотація
Стаття присвячена дослідженню правового статусу, його видів та їх співвідношенні в теорії права, а також правового статусу арбітражного керуючого в процедурах відновлення платоспроможності та банкрутства. Досліджені гарантії незалежної професійної діяльності арбітражного керуючого, які забезпечують можливість якісного виконання своїх повноважень: особливий порядок призначення, притягнення до відповідальності та припинення повноважень; гарантування виплати винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого; функціонування органів саморегулівної організації арбітражних керуючих. Виявлені дискусійні положення, що стосуються кримінально-правового статусу арбітражного керуючого у процедурах банкрутства та доцільності віднесення його до категорії «службових осіб»; дискусійний характер окремих гарантій незалежності, гарантованих Кодексом законів з процедур банкрутства: гарантування виплати винагороди, що безпосередньо впливає на якість та добросовісність виконання повноважень, є гарантією неупередженості, об’єктивності; обмеження діяльності арбітражного керуючого внаслідок наділення широким колом повноважень комітету кредиторів та можливість останнього у будь-який час звернутися до господарського суду з клопотанням про відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень незалежно від наявності підстав. The article is devoted to the study of the legal status, its types and their relationship in the theory of law, as well as the legal status of the arbitration administrator in the procedures for restoring solvency and bankruptcy. The guarantees of the independent professional activity of the arbitration administrator, which ensure the possibility of quality performance of their powers, have been studied: a special procedure for appointment, prosecution and termination of powers; guaranteeing payment of remuneration and reimbursement of expenses of the arbitration manager; functioning of bodies of the self-regulatory organization of arbitration managers. Debatable provisions concerning the criminal-legal status of the arbitration manager in bankruptcy procedures and the expediency of assigning him to the category of "officials" have been identified; the debatable nature of individual guarantees of independence guaranteed by the Code of Laws on Bankruptcy Procedures: guaranteeing the payment of remuneration, which directly affects the quality and conscientious performance of powers, is a guarantee of impartiality and objectivity; limitation of the arbitration administrator's activities due to the granting of a wide range of powers to the creditors' committee and the latter's ability to apply to the commercial court at any time with a request to remove the arbitration administrator from exercising his powers, regardless of the grounds.
Опис
Ключові слова
господарський процес, господарське судочинство, господарський суд, арбітражний керуючий, банкрутство, гарантії незалежності арбітражного керуючого, правовий статус, кредитори, комітет кредиторів., commercial process, commercial litigation, commercial court, arbitration administrator, bankruptcy, guarantees of independence of the arbitration administrator, legal status, creditors, committee of creditors
Бібліографічний опис
Миколаєць В. А. Окремі аспекти правового статусу арбітражного керуючого / В. А. Миколаєць, С. В. Дяченко // Юридична Україна. – 2023. – № 9 (248). – С. 13–21.
Зібрання