Психоедукація виробничих конфліктів у трудовому колективі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити програму психоедукції виробничих конфліктів у трудовому колективі, емпірично перевірити її ефективності. Завдання доcлідження: здійснити аналіз наукових підходів до розкриття сутності, структури та змісту виробничих конфліктів; виявити причини та динаміку розвитку виробничих конфліктів у трудовому колективі малого бізнесу; розробити методичного забезпечення з прийняття управлінських рішень щодо попередження та розв’язання виробничих конфліктів; апробувати соціально-психологічний тренінг із запобігання та управління виробничими конфліктами, емпірично перевірити його ефективність; дослідити зміни у взаємостосунках у трудовому колективі в процесі тренінгової роботи з використанням психологічних механізмів і методів вирішення виробничих конфліктів. За результатами дослідження сформульовані наступні висновки: Науково-аналітичний огляд зарубіжних і вітчизняних досліджень дозволив розкрити сутність поняття «виробничий конфлікт» як зіткнення протилежно спрямованих, несумісних інтересів, тенденцій та міжособистісних взаємостосунків співробітників трудового колективу. Структурний аналіз виробничого конфлікту виявив його архітектоніку, що складається з таких елементів: сторони (учасники, суб’єкти) конфлікту; діяльність організації (об'єкт конфлікту); умови протікання конфлікту; образи конфліктної ситуації (предмет конфлікту; можливості дії учасників конфлікту; результат конфліктної ситуації. Обґрунтовано причини та фактори, що зумовлюють виникнення виробничих конфліктів у трудовому колективі, розглянуто форми їх прояву та динаміку розвитку. 4. Удосконалено методичне забезпечення з розв’язання виробничих конфліктів, зокрема методи їх діагностики, прогнозування, регулювання та вирішення. Розроблено та впроваджено програму діагностичного дослідження з вивчення соціального, поведінкового та рефлексивного компонентів комунікативних взаємодій в трудовому колективі. Використання можливостей діагностико-розвивальних методик дозволило розкрити специфіку виробничого конфлікту на підприємстві малого бізнесу, визначити форми та методи психологічної роботи з їх врегулювання. Узагальнення результатів діагностики свідчать про те, що образи конфліктної ситуації керівників різного рівня конфліктності, які формуються на засадах соціальної категоризації, мають свої особливості орієнтації в ситуації конфлікту. З цих позицій здійснено класифікацію конфліктних керівників за такими типами: емоційно-реагуючий, пристосовницький, компенсуючий, психозахисний, толерантний, прагматичний, «одержимий переможець». Доведено, що управлінська діяльність керівника, яка передбачає розв’язання виробничого конфлікту в трудовому колективі, потребує вибору вірної стратегії (стилю) поведінки в конфліктній ситуації (суперництво, співробітництво, компроміс, уникнення, усунення). У роботі пропоновано методичні поради з вибору та використання стратегій на певних етапах розвитку виробничого конфлікту. Розроблено та апробовано тренінгову програму з профілактики виробничих конфліктів у трудовому колективі, структура якої включала три блоки: перший блок – спрямований на усвідомлення власного «Я»; другий блок - зорієнтований на формування у співробітників почуття «Ми»; третій блок передбачав формування толерантного ставлення до учасників трудового колективу та умінь конструктивного спілкування, вироблення власної стратегії поведінки в конфліктній ситуації. Відпрацювано тактики самопрезентації учасників групи завдяки організації та проведенню рольових ігор. Аналіз результатів дослідження свідчить про позитивну динаміку налагодження взаємостосунків у трудовому колективі, підвищення рівнів сформованості комунікативної компетентності працівників і уміння управляти поведінкою в конфліктних ситуаціях. Достовірно значущі зміни зафіксовані в соціальному та рефлексивному компонентах комунікативних взаємодій; їх поведінковий компонент характеризувався значущими змінами за показниками контактності та толерантності. Значимі зміни свідчать про підвищення відповідальності учасників колективу за свої дії та поведінку в організації. Maintenance tasks: to carry out an analysis of scientific approaches to revealing the essence, structure and content of industrial conflicts; to identify the causes and dynamics of the development of industrial conflicts in the workforce of a small business; to develop methodological support for making managerial decisions regarding the prevention and resolution of industrial conflicts; to test the socio-psychological training on the prevention and management of industrial conflicts, empirically check its effectiveness; to investigate changes in relationships in the workforce in the process of training work using psychological mechanisms and methods of resolving industrial conflicts. Based on the results of the research, the following conclusions were formulated: The scientific-analytical review of foreign and domestic research made it possible to reveal the essence of the concept of "industrial conflict" as a clash of oppositely directed, incompatible interests, trends and interpersonal relationships of employees of the labor team. The structural analysis of the industrial conflict revealed its architecture, consisting of the following elements: parties (participants, subjects) of the conflict; the activity of the organization (the object of the conflict); conditions of the conflict; images of the conflict situation (the object of the conflict; the possibilities of actions of the participants in the conflict; the result of the conflict situation. Reasons and factors leading to the occurrence of industrial conflicts in the workforce are substantiated, the forms of their manifestation and the dynamics of development are considered. Methodological support for resolving industrial conflicts has been improved, in particular methods of their diagnosis, forecasting, regulation and resolution. The diagnostic program was developed and implemented to study the social, behavioral and reflective components of communicative interactions in the workforce. Using the possibilities of diagnostic and developmental methods made it possible to reveal the specifics of industrial conflict at a small business enterprise, to determine the forms and methods of psychological work on their settlement. The generalization of the results of the diagnosis indicate that the images of the conflict situation of managers of different levels of conflict, which are formed on the basis of social categorization, have their own peculiarities of orientation in the conflict situation. From these positions, the classification of conflict managers was carried out according to the following types: emotionally reactive, adaptive, compensatory, psychoprotective, tolerant, pragmatic, "obsessed winner". It has been proven that the managerial activity of the manager, which involves the resolution of the industrial conflict in the labor team, requires choosing the right strategy (style) of behavior in a conflict situation (rivalry, cooperation, compromise, avoidance, elimination). Methodological advice on the choice and use of strategies at certain stages of the development of an industrial conflict is proposed in the work. A training program on the prevention of industrial conflicts in the workforce was developed and tested, the structure of which included three blocks: the first block - aimed at realizing one's own "I"; the second block is aimed at forming the feeling of "We" among employees; the third block provided for the formation of a tolerant attitude towards the members of the work team and the skills of constructive communication, the development of one's own strategy of behavior in a conflict situation. The tactics of self-presentation of the group members were worked out thanks to the organization and conducting of role-playing games. The analysis of the results of the study shows the positive dynamics of establishing relationships in the work team, increasing the levels of communication competence of employees and the ability to manage behavior in conflict situations. Reliably significant changes were recorded in the social and reflexive components of communicative interactions; their behavioral component was characterized by significant changes in indicators of contact and tolerance. Significant changes indicate an increase in the responsibility of team members for their actions and behavior in the organization.
Опис
Ключові слова
психоедукація, виробничий конфлікт, трудовий колектив., psychoeducation, industrial conflict, labor team.
Бібліографічний опис
Дєніжна С. О. Психоедукація виробничих конфліктів у трудовому колективі : кваліфікаційна робота / С. О. Дєніжна ; наук. кер. І. О. Пєтухова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 147 с.