Розвиток фінансового сектору економіки в умовах глобалізації

Анотація
Збірник містить матеріали Студентського науково-практичного семінару «Розвиток фінансового сектору економіки в умовах глобалізації», який відбувся 21 березня 2018 р. на базі Університету ДФС України. Розглянуто сучасні проблеми економічного розвитку; проблеми та перспективи розвитку банківської системи; потенціал розвитку страхової діяльності; функціонування суб’єктів недержавного пенсійного забезпечення; напрями активізації спільного інвестування; проблеми у сфері ринку цінних паперів і шляхи їх розв’язання; особливості оподаткування у фінансовій сфері. The collection contains materials of the Student Scientific and Practical Seminar «Development of the Financial Sector of Economics in the Conditions of Globalization», which took place on March 21, 2018, on the basis of the University of DFS of Ukraine. Modern problems of economic development are considered; problems and prospects of the banking system development; potential of development of insurance activity; functioning of non-state pension provision entities; directions of activation of joint investment; problems in the securities market and ways to solve them; features of taxation in the financial sector.
Опис
Ключові слова
банківська система, глобалізація, інвестиційний ринок, інституційні інвестори, пенсійна система, страховий ринок, фінансовий ринок, фінансовий сектор, фондовий ринок., banking system, globalization, investment market, institutional investors, pension system, insurance market, financial market, financial sector, stock market.
Бібліографічний опис
Розвиток фінансового сектору економіки в умовах глобалізації : зб. матер. студентського наук.-практ. семінару, 21 березня 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальна служба України, ННІ фінансів, банківської справи, Кафедра фінансових ринків, Ірпінський державний коледж економіки та права. – Ірпінь, 2018. – 302 с.