Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку України у глобальному світовому просторі

Анотація
Збірник містить матеріали Студентського науково-практичного круглого столу «Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку України у глобальному світовому просторі», який відбувся 17 квітня 2018 р. на базі Університету ДФС України. Розглянуто сучасні тенденції розвитку світового ринку страхування; проблеми розвитку страхового ринку в умовах глобалізації; сучасні тенденції функціонування та напрями реформування страхового ринку України; напрями активізації страхової діяльності в Україні; розвиток національних страхових ринків в епоху цифрових технологій; медичне страхування: проблеми та перспективи введення в Україні; трансформацію системи соціального страхування в сучасному світі. The collection contains materials of the Student Scientific and Practical Round Table «Current state and prospects of the development of the insurance market of Ukraine in the global world space», which took place on April 17, 2018, on the basis of the University of DFS of Ukraine. The modern tendencies of development of the world insurance market are considered; problems of the insurance market development in the conditions of globalization; current trends of functioning and directions of reforming the insurance market of Ukraine; directions of activation of insurance activity in Ukraine; development of national insurance markets in the era of digital technologies; medical insurance: problems and prospects of introduction in Ukraine; the transformation of the social insurance system in the modern world.
Опис
Ключові слова
глобалізація, ринок страхових послуг, страхування, страховий ринок, фінансовий ринок., globalization, insurance services market, insurance, insurance market, financial market.
Бібліографічний опис
Сучасний стан та перспективи розвитку страхового ринку України у глобальному світовому просторі : зб. матер. студентського наук.-практ. круглого столу, 17 квітня 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, ННІ фінансів, банківської справи, Кафедра фінансових ринків. – Ірпінь, 2018. – 298 с.