Митний forum

Анотація
Збірник містить матеріали науково-практичного круглого столу (засідання студентського наукового товариства кафедри митної справи), в яких розглянуто найбільш актуальні проблеми реформування митної справи за такими напрямами: проблеми та перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності України; митну політику країни за умов активізації інтеграційних процесів; розвиток митного контролю з урахуванням вимог міжнародних стандартів; митне оподаткування операцій зовнішньоекономічної діяльності в Україні як важіль впливу держави на розвиток економіки країни;розвиток пост-митного аудиту як інструменту реалізації митної політики держави. The publication contains materials of the scientific and practical round-table discussion (meeting of the student scientific society of the Customs Department), which is considered the most actual problems of customs reform in the following areas: problems and prospects of development of foreign economic activity of Ukraine; the customs policy of the country in the conditions of integration processes activation; development of customs control with the requirements of international standards; customs taxation of foreign economic activity in Ukraine as a lever of the state's influence on the economy development; development of customs post-audit as an instrument of the customs policy implementation.
Опис
Ключові слова
митна справа, митна політика, митний контроль, митне адміністрування, зовнішньоекономічна діяльність, євроінтеграція., customs affairs, customs policy, customs control, customs management, international trade, European integration.
Бібліографічний опис
Митний forum : матер. круглого столу (засідання студентського наукового товариства кафедри митної справи), 21 листопада 2018 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – 98 с.